NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2013 ---Ročník XII.
Vzestup nového ekonomického hnutí


Aktivisté, teoretikové a běžní občané od základů přebudovávají americký politicko-ekonomický systém.

Jak se náš ekonomický systém stále více zadrhává, nová vlna inovativního myšlení a experimentování pomalu nahrazuje zastaralé ekonomické mode­ly. V „New Economic Visions“, speciální pětidílné sérii AlterNet editované ekonomickým editorem Lynnem Parramorem ve spolupráci s politickým ekonomem Garem Alperovitzem z Democra­cy Collaborative, se spojili kreativní myslitelé, aby prozkoumali vzrušující myšlenky a projekty, které utvářejí filosofickou a politickou vizi hnutí, navracející naši ekonomiku zpět.


Gar Alperovitz,
profesor politické ekonomie na Univerzitě v Marylandu,
je zakládající vedoucí „The Democracy Collaborative“

Pod povrchem pozornosti tradičních médií, cosi velmi vitálního sbírá své síly a brzy exploduje do veřejného povědomí. „Hnutí nové ekonomie“ je hnutím značného dosahu, spojující organizace, projekty, aktivisty, teoretiky a běžné občany, kteří chtějí od základů přestavět americký politicko-eko­nomický systém.

Širokým cílem je demokratizované vlastnictví ekonomiky pro „99 procent“, a to ekologicky udr­žitelným a komunitu budujícím způsobem. Hlavní je praktická práce zde a nyní – a praktický proces, který je také informován teorií velkého obrazu (big picture theory) a hloubkovým věděním.

Tisíce projektů z reálného světa – od solárního byz­nysu ke spolupráci pracujících vlastníků a státem vlastněných bank – probíhají v celé zemi. Mnohé­mu lze samozřejmě rozumět jako pokusu o vývoj pracovních prototypů v lokálních „laboratořích demokracie“, které mohou být aplikovány v regio­nálním a národním měřítku, a to v okamžiku, kdy pro to nastává správný politický moment.

Součástí hnutí jsou mladí i staří, lidé z hnutí „Occupy“, studentští aktivisté a ti, které jeden starší účastník nazval jako tisíce „šedesátníků ze šedesá­tých let“. Všichni rozvíjejí své zkušenosti, aby uvedli do praxe některé z lekcí staršího hnutí.

Exploze energie
Mocný trend praktických aktivit zahrnuje spekt­rum ekonomických modelů, které mění jak vlast­nictví, tak i ekologické důsledky. Velmi často je cílem vytvoření družstev – obzvláště těch, které zdůrazňují participaci a ekologické otázky. Jedním družstev – obzvláště těch, které zdůrazňují participaci a ekologické otázky. Jedním z čelných příkladů je Evergreen Cooperatives v chu­dé, převážně černé lokalitě v Clevelandu v Ohiu. Součástí jsou solární instalace vlastněné pracující­mi, a také družstva; průmyslová komerční prádel­na v LEED-Gold certifikovaných budovách, která používá ve srovnání s jinými prádelnami pouze přibližně třetinu vody; a velké hydroponické sklení­ky, které jsou schopné produkovat tři miliony kusů hlávkového salátu a 300 tisíc liber bylin za rok.

Jiné modely se hodí pro to, co autorka Marjorie Kel­lyová nazývá „generativní ekonomikou“ – jedná se o úsilí, které rozvíjí komunitu a respektuje přiroze­né prostředí. Organic Valley je kooperativní mlékár­na se sídlem ve Wisconsinu s více než 700 miliony USD příjmů a s přibližně 1700 vlastníky-farmáři. Upstream 21 Corporation je sociálně odpovědná holdingová společnost, která vytváří a rozšiřuje síť malých udržitelných obchodů. Greyston Bakery je „B-korporace“ v Yonkers , New Yorku (nový typ kor­porace, vytvořené pro veřejný přínos), které byly na začátku založeny, aby poskytly práci pro obyvatele lokality. V současnosti Greystone dosahuje kolem 6,5 milionu USD prodejů ročně.

V nedávné době přerušily Odbory pracujících v ocelářství moderní tradici odborového hnutí a vstoupily do historické dohody s Mondragón Coo­perative Corporation a Ohio Employee Ownership Center, aby pomohly vytvořit pracujícím vlastní­kům ve Spojených státech s vytvořením nového odborového družstevního modelu.

Hnutí se také velmi vážně zabývá vytvořením starších modelů. Více než 130 milionů Američanů již patří k jedné či druhé formě družstva – a nejzná­mější formou je kreditní unie. Podobně zde existuje dva tisíce veřejných služeb vlastněných městem, určitý počet z nich jsou ekologickými lídry. (Dvacet pět procent americké elektřiny je poskytováno družstvy a veřejnými službami.) Více než 10 milionů Američanů nyní pracuje v 11 000 firmách vlastně­ných zaměstnanci (společnosti ESOP).

Více než 200 komunit také pracuje na vytvoření komunitních zemských trustů, které převedou půdu a bydlení mimo trh, a uchovají je pro potřeby komunity. A stovky „sociálních podniků“ využívají zisky pro cíle sloužící společnosti nebo komunitě. V pozadí těchto aktivit pracuje v každém státě kolem 4500 společností pro rozvoj komunity a 1,5 milionu neziskových organizací.

Hnutí je také reprezentováno kampaněmi jako „Přesuň své peníze“ (Move Your Money) a „Den bankovního transferu“, což jsou velmi rozšířené snahy, jak přesunout miliony dolarů od korporát­ních gigantů jako je Bank of America k jedné nebo druhé formě demokratické, nebo pro komunitu prospěšné instituce. Vztahují se k tomu další strate­gie „nového bankovnictví“. Od roku 2010 například 17 států uvažovalo o legislativě, která by veřejné banky vytvořila po vzoru dlouho existující Bank of North Dakota.

Několik měst – jako např. Los Angeles a Kansas City – provedlo příkazy „odpovědného bankingu“, který přikazuje bankám odkrýt jejich dopad na komu­nitu, anebo od zástupců města vyžaduje dělat s bankami jen takový byznys, který je v souladu s potřebami komunity. Jiná města, jako San Jose a Portland, vyvíjejí snahy o přesunutí peněz z bank Wall Streetu do jiných komerčních bank, komu­nitních bank nebo kreditních unií (credit unions). Politici a aktivisté v San Franciscu se v tomto dostali ještě dále a navrhli vytvoření veřejně vlastněné městské banky.

Existuje také mnoho inovativních neveřejných, nedružstevních bank – například New Resource Bank v San Franciscu, založená v roce 2006, „s vizí přinášející nové zdroje do udržitelného byznysu a pro vytvoření soběstačnějších komunit.“ Podob­ně, One PacificCoast Bank, certifikovaná komunitní finanční instituce se sídlem v Oaklandu, vyšla vstříc přání o „vytvoření udržitelné, smysluplné komunit­ní rozvojové banky a podpory neziskových organi­zací.“ A One United Bank , největší banka v zemi vlastněná černochy s úřady v Los Angeles, Bostonu a Miami – financovala více než 1 miliardu půjček, většinu v nízkopříjmových lokalitách.

Bývalý manažer JP Morgan John Fullerton přidal legitimitu a sílu do debaty o nových směrech ve finančním a ekologicky orientovaném Capital Insti­tute. A v některých částech země byly dlouho po­užívány alternativní měny, aby pomohly lokálním komunitním stavbám – lze zmínit např. „BerkSha­res“ v Great Barringtonu, Massachusetts, a „Ithaca Hours“ v Ithace, ve státě New York.

Probíhají také aktivní protesty. Hnutí Occupy, po­dobně jako mnohé další, ve zvýšené míře použilo přímou akci pro podporu nového směřování bank – a v jasné opozici k tomu starému. Dne 24.dubna 2012 protestovalo více než 1000 lidí proti prakti­kám bank na setkání vlastníků Wells Fargo v San Franciscu. Podobné akce, některé zahrnují fyzickou „okupaci“ poboček bank, se udály v mnoha částech země, od počátku hnutí Occupy v roce 2011. Velké demonstrace se konaly na výročním setkání podíl­níků Bank of America v květnu roku 2012.

Na pořadu dne je také to, co dělat ve velkých podnicích „nové ekonomiky“. Mnoho obhájců, jako profesor na Boston College Charles Derber, pře­mýšlelo o tom, jak se pracující, spotřebitelé, envi­ronmentální nebo komunitní představitelé nebo zainteresované subjekty seskupují do korporátních asociací. Další poukazují na Alaska Permanent Fund, který investuje značnou část minerálních (?) příjmů státu a vrací dividendy obyvatelům, a činí tak jako záležitost práva. A jiní, jako David Schweic­kart a Richard Wolff, navrhují širokou systémovou změnu, která zdůrazňuje jednu či druhou formu zaměstnaneckého vlastnictví a managemen­tu. (Ve Schweickertově verzi by menší firmy byly přímo řízeny pracovníky; velké národní firmy by byly znárodněny, ale také řízeny pracovníky.) Velká a rychle rostoucí skupina hledá, jak skončit „cor­porate personhood“, a jiní požadují znovuposílení anti-trustových snah, aby tak byla omezena moc korporací. (Rozbití bank je považováno za příliš velký úkol, který se nezdaří.)

V březnu 2012, Left Forum konané v New Yorku také slyšelo mnoho výzev ke znárodnění. A mezi následovateli knihy „Malé je milé“ E.F.Schumache­ra, požadavky těchto obhájců „alternativy zdola“ argumentují tím, že „když přejdeme k podnikům ve velkém měřítku, idea soukromého vlastnictví se stane absurdní.“ (Schumacher stále vyhledává národní modely, které by podporovaly komunitní hodnoty v lokální podobě.)

Mnoho nových teoretiků také stále více dodává hnutí nové intelektuální schopnosti. Někteří, jako je Richard Heinberg, zdůrazňují radikální důsledky končícího ekonomického růstu. Dřívější prezident­ský poradce James Gustav Speth volá po restruktu­ralizaci celého systému, jakožto jediné cesty, jak se v obecné rovině potýkat s ekologickými problémy, a ve speciální rovině s problémem ekonomického růstu. David Korten nabídl pro novou ekonomii nová témata, která zdůrazňují malé obchodo­vání a výstavbu „odspoda nahoru“. (Korten také spolu-předsedá „New Economy Working Group“ s Johnem Cavanaghem na Insititutu politických studií.) Juliet Schor nabídl vizi „Plentitude“, orien­tované zejména kolem středně velkého high-tech průmyslu. Má vlastní práce v Pluralist Common­wealth zdůrazňuje systémy budování komunit, charakterizované smísením demokratizovaných forem vlastnictví , počínaje malými družstvy až po pracovníky vlastněné firmy, kde není možné se vyhnout rozměrům ve velkém měřítku.

Spisovatelé, jako Herman Daly a David Bollier, také pomohli při ustavení teoretických základů pro základní změny nekončícího ekonomického růstu na jedné straně, a potřeby přeměny privatizované ekonomiky při upřednostnění „společného“ poro­ zumění, na straně druhé. Vyznamenání Nobelovou cenou v roce 2009 pro Elinora Ostroma pro práci v komunitně orientovaném rozvoji zdůraznilo důle­žitost analýzy na jiné úrovni některých kritických témat hnutí.

Po celé zemi myslitelé volají po setkávání a diskuzi o nových tématech. Institut nové ekonomie (The New Economy Institute), vedený především eko­logy a ekologickými ekonomy, doufal, že přitáhne několik málo stovek účastníků, aby se shromáždili do Bard College v červnu roku 2012. Událost byla vyprodaná během dvou měsíců! V mailu musela být omluvena skutečnost, že nemohly být ubyto­vány stovky lidí, s příslibem konání mnohem větší konference v příštím roce.

A to je jenom jeden příklad. Od dubna do května 2012, Social Venture Network pořá­dal své výroční shromáždění ve Stevenso­nu ve státě Washington. Public Ban­king Institute se shromáždil ve Philadel­phii. National Center for Employee Ownership se setkal v Minea­polis – také s rekordní pozorností. A Business

Alliance for Local Living Economies (BALLE) pořá­dal velkou konferenci v Grand Rapids v Michiganu. Jiné události plánované pro rok 2012 zahrnují se­tkání Consumer Cooperative Management Associ­ation v Philadelphii; Americká Federation of Worker Cooperatives se setkala v Bostonu; Far­mer Cooperatives konference byla organizovaná univerzitou ve Wisconsinu, Center for Cooperatives; a setkání National Community Land Trust Network a Bioneers. The American Sustainable Business Council, síť 10 000 byznysmenů a 300 000 jednot­livců, se zúčastnila událostí a aktivit v průběhu roku 2012.

Zastrašující výzvy
Hnutí nové ekonomie je již energicky zapojeno do mimořádně velkého spektra aktivit, ale čelí vel­kým, až zastrašujícím výzvám. První z nich vzniká z úkolu, který si stanovilo samo pro sebe – nejde o nic menšího, než změna a demokratizace základní americké ekonomické institucionální struktury.

Pokud se podíváme na dlouhodobý cíl, hnutí je konfrontováno s mimořádně pevnou silou ame­rického politicko-ekonomického systému, v němž dominují velké banky a korporátní zájmy – a který je podporován politiky, kteří jsou závislí na finanční síle vrcholných elit. (Nedávný výpočet ukázal, že 400 jednotlivců na vrcholku vlastní více prostředků, než dolních 160 milionů).

Druhá základní změna vzniká ze stále více rozšíře­ného ekonomického závěru, že ekonomický růst musí být značně omezen a možná zcela ukončen, pokud se máme vyhnout hrozbě klimatické změ­ny – a jestliže jsou za to odpovědná zdrojová a jiná environmentální omezení.

Tuto skutečnost komplikuje fakt, že většina pracov­ních unií – institucionální jádro tradiční pokrokové aliance – považuje růst za zcela základní (tak, jak je ekonomika nyní organizována) pro to, aby byla udržena zaměstnanost.

Historie dramatizuje nenahraditelnou sílu existují­cích organizací – taková síla ukazuje cestu pro so­ciální hnutí. Většina z těchto hnutí nové ekonomie rozumí výzvě jednak jako bezprostřední, jednak jako dlouhodobé: jak v blízkém časovém horizontu ukončit nejvíce odstrašující sociální a ekonomické destruktivní praktiky; a jak v dlouhodobém hori­zontu položit základy pro možnou transformaci.

Den za dnem a rok za rokem, je vzrůstající eko­nomické a sociální strádání milionů Američanů pociťováno v jejich vlastních životech – a stále více je zřejmé, že špatně je cosi základního. Hnutí nové ekonomie hovoří o této realitě, a o možnostech, navzdory všem překážkám – stejně jako o občan­ských právech, feminismu, životním prostředí, stejně jako mnoho jiných historických hnutí – a toto bude překonáno. Jestli se to podaří, integrita cílů a praktičnost rozvojové práce umožní ustavit základy pro novou progresivní éru americké histo­rie. Již teď dává pozitivní vizi a praktickou změnu do našeho každodenního života.


20. května 2012

Gar Alperovitz, profesor politické ekonomie na Univerzitě v Marylandu, je zakládající vedoucí „The Democracy Collaborative“,

Lionel R.Bauman, historik, politický ekonom a spisovatel.


Článek vyšel v 1. čísle měsíčníku PaS Práce a solidarita
Vydává: Spojenectví práce a solidarity o.s.
editor: MUDr. Ivan David, CSc.
redakční rada: Jan Kavan, Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., MUDr. Ivan David, CSc.
Distribuce: šíření volně, bezplatně
Kopírování obsahu jen se svolením autora.
Adresa redakce: davidpsp@volny.cz.
Dobrovolné finanční příspěvky po dohodě na adre­se redakce.
frs, 30. ledna Zdroje: The Rise of the New Economy Movement
The Rise of the New Economy Movement
NETSOCAN