NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2007---Ročník VI.
Rezoluce stydlivých militaristů a válečných štváčů?

ooo Na XXXIV. Sjezdu ČSSD bylo delegáty schváleno „Stanovisko k radarové základně USA na území ČR“ s následujícím zněním:
ooo „ČSSD nesouhlasí s umístěním radarové základny protiraketového systému USA na území České republiky pouze na základě bilaterální smlouvy mezi ČR a USA. Podobné rozhodnutí by bylo v rozporu se zásadami kolektivní bezpečnosti, ke kterým se hlásíme jako členové Evropské unie a Severoatlantické aliance. NATO nepřijalo dosud žádné rozhodnutí, v němž by souhlasilo se začleněním protiraketového systému USA do své struktury. Bezpečnostní strategie České republiky schválená v roce 2003 je založena na kolektivní obraně a kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací a mnohostranných uskupení. Ze stejného konceptu vychází Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003.
ooo Proto požadujeme, aby vláda před rozhodnutím o radarové základně jednala se spojenci v EU a v NATO o její potřebě a zároveň aby jednala o skutečných strategických hrozbách evropské a transatlantické bezpečnosti, a také o nástrojích, kterými bychom těmto hrozbám společně čelili. Dále požadujeme, aby vláda svým rozhodnutím nepředbíhala výsledek debaty o protiraketovém systému ve Spojených státech.
ooo ČSSD konstatuje, že žádná česká politická strana neměla požadavek radarové základny ve svém volebním programu, a že rozhodnutí o základně USA v ČR proto vyžaduje referendum.“

ooo Hodnotnou pasáží celé rezoluce je vlastně jen její závěr, v podstatě žádající referendum o základně. Jenomže toto řešení se za současného složení sněmovny jeví jako zcela neprůchodné, poněvadž si vyžaduje i hlasy z koaličních stran a militaristé SZ, KDU-ČSL a samozřejmě ODS jej nikdy nepodpoří.
ooo Rezoluce jako celek však - a bohužel, doslova a dopísmene - potvrzuje časté názory skeptiků tvrdících, že ČSSD je zcela nečitelnou partají, schopnou – byť hlasy jedinců – kdykoli zradit vlastní zájmy i zájmy tohoto státu.
ooo Jako poslední klasický příklad lze uvést hlasování o rozdělení Československa v roce 1992: Zatímco ČSSD jako celek trvala na zachování společného státu Čechů a Slováků, dva sociální demokraté – profesor Komárek a dělník Žanda – hlasovali pro rozpad Masarykovy republiky, přestože převážná většina obyvatel byla pro společný stát!
ooo Mladším členům ČSSD i občanům ČR budiž připomenuta i následující peripetie: Tehdejší předseda strany prof. J. Horák se po hlasování vyjádřil novinářům v tom smyslu, že on - jako předseda Československé strany sociálně demokratické - by pro rozdělení Československa ruku nikdy nezvedl a tudíž hlasoval proti. Ale poněvadž mu – jako politologovi - bylo zřejmé (?), že Československo nelze udržet, požádal své dva kolegy, dělníka Žandu a profesora Komárka, aby hlasovali pro rozpad státu!…
ooo Zánik Masarykova Československa - na které všichni poslanci přísahali – byl navíc odsouhlasen pouhou většinou jediného hlasu! Německo se v té době sjednocovalo a Francie, Španělsko či Velká Británie se zuby nehty bránily odtržení maličké Korsiky, respektive Baskicka popř. Severního Irska.
ooo Po tomto kratičkém výletu do nedávné historie zpět k aktuálnímu problému.
ooo Sjezdová rezoluce sice začíná nadějným výrokem: „ČSSD nesouhlasí s umístěním radarové základny…“ ale to vůbec nic neznamená. Druhá část věty i zbytek odstavce totiž signalizují, že pokud by Evropská unie a NATO radar eventuálně odsouhlasili, ČSSD by tomu s elánem Hloupého Honzy, který právě vyrazil do světa, přeochotně vyhověla!
ooo Rezoluce totiž vůbec nenaznačuje jaké by bylo – při eventuální diskuzi v EU popř. v NATO – skutečné stanovisko ČSSD!!! Občan ani volič ČSSD tedy nevědí, jak sociální demokracie vnímá existenční zájmy tohoto státu i společenských vrstev jež hodlá hájit. Jaký názor by prosazovala v Evropském parlamentu třeba v případě, že by většina europoslanců pocházela z militaristických stran jako ODS či Blairova LP? A jaký je dnes vlastně elementární životní zájem tohoto státu?
ooo Sociálně demokratický byrokrat se v tuto chvíli podiví, pohotově zarecituje z rezoluce - „Bezpečnostní strategie České republiky schválená v roce 2003 je založena na kolektivní obraně a kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací a mnohostranných uskupení,“ a dodá – To je přece strategie non plus ultra!
ooo Jenomže takto chytří jsme již byli a dokonce třikrát. Například když země Koruny české koncipovaly svou bezpečnostní strategii na příslušnosti k mocnému Rakousko-Uhersku, které posléze svou vlastní bezpečnost posílilo vytvořením Trojspolku s Německem a Itálií! Skončilo to 1. světovou válkou! Podobně Beneš hledal bezpečnostní záruky v Malé dohodě a u západních demokracií. Tentokráte to vyústilo v Mnichovskou dohodu a německou okupaci českého zbytku rozpadlého státu! Třetím pokusem bylo zajištění naší bezpečnosti formou účasti ve Varšavském paktu – a svět se ocitl na prahu atomové 3. světové války!
ooo Navíc takováto logika bezpečnostní záštity malého státu mohla naposledy fungovat snad ještě v období 1. světové války, kdy se vedly hlavně zákopové boje a města i civilní obyvatelstvo se těšily relativnímu bezpečí. V této epoše ještě mohlo mít smysl, aby malý stát ponechával na svém území vojska velmocí a budoval vojenskou strategickou infrastrukturu jako např. železnici…
ooo Ale již druhá světová válka, charakteristická kobercovými leteckými nálety na města, na vojenská strategická zařízení, ale také na civilní, historické i kulturní objekty a zakončená jadernými hřiby nad Hirošimou a Nagasaki, musí být pro politiky malého státu mementem!
ooo Proto mohou prezidentům Benešovi a Háchovi, kteří svůj velmocemi zrazený stát vydali Hitlerovi bez boje, vytýkat zbabělost pouze ignorantští radikálové. V kontextu s hrozbou obrovských civilních ztrát a zkázy mnoha měst a objektů leteckými nálety se oba státníci rozhodli v podstatě moudře.
ooo Pro bezpečnostní stratégy malých států by se devastační účinky 2. světové války pak měly stát nevyvratitelnou tezí závěrů, že od tohoto období i vyhraná válka velké spojenecké aliance bude pro malý alianční stát vždy a přinejlepším pouhým vítězstvím Pyrrhovým!
ooo Po druhé světové válce se navíc objevila a neustále prohlubuje děsivá propast: na jedné straně neuvěřitelně akceleruje rozvoj vědy projevující se mj. výrobou zbraní hromadné zkázy na globální úrovni, a tomu na straně druhé „sekunduje“ retardované myšlení politiků a vojenských stratégů, uvažujících stále v intencích 1. a 2. světové války. Tzn. buď nevnímajících nebo dokonce zločinně ignorujících fakt, že v této epoše lze bezpečnost malých i velkých států a dokonce celé planety reálně zajistit pouze a výlučně formou všeobecného a úplného odzbrojení! Nehledě na prokázaný fakt, že mezi významné viníky rozpoutání 1. i 2. světové války patřil samotný militarismus.
ooo Právě tato humanistická a vlastně jediná alternativa pak měla být i výchozí tezí pranýřované rezoluce ČSSD!
ooo Ze zmíněné teze dále plyne, že v současné době musí bezpečnostní strategie malého státu spočívat v zásadním  odmítnutí přítomnosti jakýchkoli (!!!) cizích vojsk i strategických vojenských zařízení na území ČR (tedy i NATO popř. EU natož separátních US)! Další logický krok pak musí směřovat k vytvoření takovéhoto „demilitarizovaného pásma“ v celé střední Evropě a toto pásmo by mělo být co nejvíce rozšiřováno i replikováno v jiných geografických teritoriích! Závazky vůči EU popř. NATO lze plnit účastí chemických a jiných jednotek v mnohonárodních silách, ale zásadně jen pod mandátem OSN.
ooo Prioritou ČSSD by se pak mělo stát maximální úsilí – byť v globálním rozsahu se možná manifestující jako relativně nepatrný příspěvek – o transformaci OSN ve skutečně respektovanou a akceschopnou instituci, jako jediné kompetentní pro zajištění míru v globálním měřítku.
ooo Lze očekávat, že nejeden sociálně demokratický „realista“ prohlásí předchozí ideje za nereálné snění pacifisty, který se nešťastnou shodou okolností ocitl v ČSSD a schopný svými fantasmagoriemi zaneřádit velkolepou sjezdovou rezoluci.
ooo Takovéto „realisty“ lze srazit k zemi elegantní ťafkou v podobě citace následujících výroků.
ooo Předseda německé SPD Kurt Beck prohlásil: „V Evropě nepotřebujeme nové rakety… SPD nechce na evropské půdě nové závody ve zbrojení mezi USA a Ruskem.“ Německý sociálně demokratický ministr zahraničí Frank-Walter Steinmaier k tomu navíc dodal: „Naší největší prioritou zůstává odzbrojení, ne další zbrojení.“ (MF DNES, 19. března).
ooo Vedle těchto zcela jasných, humanistických a ryze sociálně demokratických postojů vypadá stanovisko XXXIV. Sjezdu ČSSD k radarové základně USA na území ČR téměř jako rezoluce stydlivých militaristů a válečných štváčů…

8. dubna 2007

František Stočes,
člen ČSSD na Praze 2
a předseda
o. s. Autentičtí sociální demokraté

Tento materiál bude umístěn na intranet ČSSD, na mailovou skupinu Ne základnám a nabídnut k publikaci Britským listům.


frs
9. dubna 2007

NETSOCAN