NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2011 ---Ročník X.
SVĚTOVÁ DEKLARACE O VÝROBNÍCH DRUŽSTVECH


Uveřejňujeme zásadní výtah ze Světové deklarace o výrobních družstvech schválené Generálním shromážděním ICA (The International Co-operativ Alliance) v Kartageně, Kolumbii, 23. září 2005. Copyright © CICOPA (The International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers' Cooperatives) 2004 - Translation © SCMVD 2007

VŠEOBECNÉ DŮVODY

Lidstvo vytrvale hledá kvalitativní zlepšení organizačních forem práce a snaží se dosáhnout lepších, férovějších a důstojnějších pracovních vztahů...

...zaměstnanecké vlastnictví, pokud je organizováno do podoby zaměstnaneckých (výrobních) družstev, představuje nejvyšší úroveň rozvoje a důležitosti v současném světě, a vytváří strukturu na bázi univerzálních družstevních principů, hodnot a operativních metod vyhlášených v Prohlášení Družstevní Identity (Manchester, 1995), schválené v rámci Mezinárodní Družstevní Aliance (International Cooperative aliance / ICA), a začleněné do Doporučení ILO (Mezinárodní Organizace Práce) č. 193/2002 na Podporu Družstev.

Světová deklarace je... nezbytná pro rozvoj a podporu výrobních družstev právě tak, jako pro plné pochopení jejich úlohy spoluhráčů při řešení problémů nezaměstnanosti a vylučování jedinců i skupin ze společnosti, a zároveň jako nejpokročilejších navrhovatelů ve férovém a přiměřeném modulování pracovních vztahů, generování a distribuci bohatství, a v demokratizaci vlastnictví a ekonomiky...

Na základě shora uvedených důvodů, CICOPA jednomyslně schvaluje následující Světovou Deklaraci o výrobním družstevnictví.

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Cílem družstev je tvorba, podpora a udržitelnost pracovních míst a generování bohatství, v souladu se zlepšováním kvality života pracovníků-členů, důstojností lidské práce, poskytováním demokratické samosprávy při řízení práce pracovníkům a podpora komunitárního a lokálního rozvoje...

Jako všeobecné pravidlo platí, že práce je prováděna členy družstva. Z toho vyplývá, že většinu pracovníků družstva tvoří jeho členové a naopak...

Vnitřní regulace je formálně definována režimy, které jsou demokraticky odsouhlaseny předem a akceptovány členy-zaměstnanci...

II. FUNKCE VNITŘNÍCH PRAVIDEL

Ve vnitřní činnosti, pracovník družstva musí mít na zřeteli následující pravidla. Mělo by platit:

...Spravedlivé odměňování za práci členům, brát v úvahu jejich funkci, odpovědnost, komplexnost a specifika požadavků, kladených na jejich pozici, jejich efektivnost a ekonomické kapacity podniku, na pokusy o sblížení rozdílů mezi nejvyšší a nejnižší odměnou...

Mít podíl na růstu majetku a přiměřeném růstu rezervních fondů...

Uplatňovat demokracii v naléhavých případech organizace a na všech stupních řídících procesů družstva.

Zajistit permanentní učení, doškolování a vzdělávání pro zvyšování odborné/pracovní kapacity členů a informování nováčků o novinkách, v souladu s garancí odborných znalostí a rozvoje, v rámci modelu výrobního / zaměstnaneckého družstva, a stimulace inovací a správného řízení.

III. VZTAHY V DRUŽSTEVNÍM HNUTÍ

...Podpořit výrobní a zaměstnanecká družstva jako jednu z hlavních priorit světového družstevního hnutí a účinně přispět při vzniku nových podniků tohoto typu...

Ustavit strategické aliance, s cílem podpořit rozvoj výrobních a zaměstnaneckých družstev a učinit jejich podnikatelské projekty možnými / reálnými, včetně přístupu k potřebným finančním prostředkům a podpory služeb a výrobků, které nabízejí a vyrábějí.

...Založit formaci kapitálových mechanismů pro výrobní a zaměstnanecká družstva, Včetně příspěvku pro nové členy s rizikovým kapitálem, z řad družstev z jiných kategorií s finanční kompenzací, pokrývající možné náklady a příslušnou spoluúčast managementu, bez ohrožení jejich autonomie a nezávislosti...

Ustanovit representativní organizace výrobních a zaměstnaneckých družstev na lokální, národní, regionální a mezinárodní úrovni, a zajistit jejich kooperaci a podporu utváření sekundárních subjektů, podnikatelských skupin a konsorcií a společných socioekonomických dohod mezi družstvy v souladu s dosahováním výkonnosti podnikatelských služeb, znovu posílit družstevní hnutí, a snažit se o model společnosti charakterizované sociálním vstřebáváním a solidaritou...

Podpořit, podle možností, integraci zaměstnanců, osob s příjmy ze závislé činnosti do družstev, jako členy-zaměstnance.

IV. VZTAHY SE STÁTNÍMI SPRÁVÁMI A REGIONÁLNÍMI A MEZIVLÁDNÍMI INSTITUCEMI

...Vlády by měly chápat důležitost podpory a rozvoje výrobních a zaměstnaneckých družstev, jakožto efektivních spoluhráčů při tvorbě pracovních míst a začleňování nezaměstnaných sociálních skupin do pracovního života. Z těchto důvodů by vlády neměly družstva jakkoli diskriminovat a měly by začlenit výrobní a zaměstnanecká družstva do svých priorit, včetně podpory rozvoje tohoto typu podniků, jejich politiky a programů, v souladu s bojem současného světa s některými velkými problémy, jimiž svět trpí, a které jsou generovány jako přímé důsledky současného rozvoje a globalizace, jakými jsou sociální exkluze, nezaměstnanost a sociální nerovnost...

Vlády by měly zabezpečit přístup k přiměřeným finančním podmínkám pro podnikatelské projekty zahájené družstvy tvorbou zvláštních veřejných fondů, nebo úvěrových záruk, nebo veřejnými přísliby pro přístupy k finančním zdrojům a podporou ekonomických aliancí s družstevním hnutím...

Vlastnictví výrobních a zaměstnaneckých družstev by mělo být více podporováno, jako možný alternativní proces při restrukturalizacích, „start-up“ programech, privatizaci, přeměně podniků v krizi a převodech podniků bez dědiců, jako nabídka veřejných služeb a veřejné prokury, v níž státní správa (nebo samospráva) může stanovit podmínky a výjimky ke stimulaci lokálního rozvoje pomocí družstevních podniků.

V. VZTAHY SE ZAMĚSTNAVATELSKÝMI ORGANIZACEMI

Zaměstnavatelské organizace by měly podpořit rozvoj družstevního vlastnictví jakožto podnikatelské formy, jejímž hlavním cílem je tvorba pracovních míst, udržitelných a přiměřených, s podnikatelskou přidanou hodnotou a jako přijatelnou a přiměřenou strategii pro zotavení podniků v krizi nebo v procesu likvidace, při současném zachování jejich autonomie, dovolující jejich volný podnikatelský rozvoj a bez zneužívání asociujícím tento způsob s násilím vůči zaměstnaneckým pracovním právům...

VI. VZTAHY K ZAMĚSTNANECKÝM ORGANIZACÍM

Družstevní hnutí by mělo udržovat permanentní dialog s odborovými organizacemi, jako s reprezentanty zaměstnanců, pro zajištění jejich porozumění povaze a podstatě i u vlastních zaměstnanců–vlastníků družstev, jako charakteristické modality pracovních vztahů a vlastnictví..., překonávající typické konflikty vznikající při práci ve mzdě (při závislé činnosti), a které je podporují z hlediska jejich důležitosti a šancí, které nabízejí lidské společnosti.

Tato Deklarace je v souladu s Doporučením MOP (ILO) č. 193 přijatým vládami, zaměstnavateli a odborovými organizacemi celého světa.... Proto věříme, v její následné seriozní ocenění, v souladu s jejím příspěvkem k rozhodnutím o závažných problémech světa – o nezaměstnanosti, jež postihuje humánnost a je nebezpečím pro světový mír a lidská práva.


frs
7. dubna

NETSOCAN