NETSOCAN
Číslo 5 --květen 2006---Ročník V.
Český neonacismus, anti-neonacismus a fašismus


ooo Vládní ochránkyně lidských práv, paní Kateřina Jacquesová, vzala své dvě nezletilé děti a vydala se demonstrovat proti úředně povolenému prvomájovému pochodu dle ní vysoce nebezpečných neonacistů. Prý nechce, aby neonacistté pochodovali jejím městem, vysvětlovala. Paní Jacquesová se tudíž považuje za anti-neonacistku. Jenomže ono to s tím neonacismem - a tudíž i anti-neonacismem vůbec není tak jednoduché...
ooo Nacismus čili nacionální socialismus - např ze sociální demokracie odštěpená Česká strana národně sociální vznikla v roce 1897 s programem sociálních reforem a sblížení všech vrstev českého obyvatelstva - představuje naprosto legitimní politické hnutí založené na patriotismu, česky vlastenectví a hájící rovněž zcela legitimní národní a sociální zájmy. Nicméně v tomto článku bude pozornost věnována spíše negativním formám těchto hnutí a jejich neseriozním kritikům.
ooo I samotný patriotismus - bez onoho sociálního přívlastku - může vést k pochybným projevům: např. USA "brání" své "národní zájmy" vojenskými agresemi v cizích zemích, vzdálených tisíce mil od samotné vlasti... Nejnehumánnější se staly zejména šovinistické varianty patriotismu spadající pod obecnější pojem fašismus, známý zejména z Německa (popř. Itálie, Španělska atp.) z první poloviny minulého století.
ooo Národní socialismus pak bývá zcela mylně ztotožňován s fašismem. Například německý fašismus představuje klasické zneužití národního socialismu v tom smyslu, že ponechával vizitku národního socialismu na úplně odlišném, fašistickém systému.
ooo Na genezi např. německého fašismu z národního socialismu lze nalézt některé velice zajímavé a zvláštní momenty...
ooo Sedmého března 1918 založil zámečmík a básník Antonín Drexler v Mnichově pobočku strany Svobodný výbor pro německý dělnický mír (Freier Ausschuss für einen deutschen Arbeiterfrieden), kterou pak v roce 1919 Drexler, G. Feder, D. Eckart a K. Harrer přejmenovali na DAP (Německá strana dělníků - Deutsche Arbeiterpartei).
ooo Po skončení 1. světové války vyslala německá vojenská rozvědka do DAP agenta, který měl monitorovat její činnost. Měl hodnost desátníka a jmenoval se Adolf Hitler...
ooo Špion Hitler svůj úkol údajně "splnil" (splnil?!) tak, že se pokusil vetřít do vedení strany, poněvadž jej prý ideje německých dělníků zcela fascinovaly. Nicméně zklamán jejich nízkou revolučností usiloval o přejmenování DAP na stranu sociálně revoluční. DAP posléze přejmenována byla, ale po vzoru rakouském - a proti Hitlerově vůli - na Národně socialistickou německou dělnickou stranu (Nationalsozialistische Deutsche Ärbeiterpartei) - NSDAP...
ooo Hitler se nicméně 29. července 1921 předsedou NSDAP nakonec stal a ihned zrušil principy stranické demokracie. Funkci předsedy nahradil statutem Vůdce, přičemž předsednictvo tvořil uzavřený kroužek insiderů a stranu, dle svých původních představ, změnil na radikální polovojenskou organizaci...
ooo NSDAP po různých peripetiích nakonec uchopila moc v Německu a stala se dokonce státostranou. Něco podobného by pochopitelně nebylo možné, kdyby do "Národně socialistické strany německých dělníků" nevstoupilo rovněž německé měšťanstvo, střední třída a ekonomická i intelektuální elita Německa. Tato druhá záhada - jak mohly do socialistické(!) strany vstoupit vrstvy, kterým se při slově socialismus obrazně řečeno otevírala kudla v kapse (reálně spíše nabíjeli pušku) - se částečně vysvětluje přízrakem a později faktem světové hospodářské krize z počátku třicátých let.
ooo Pokud jde o antisemitismus, přišel s ním již Hitler v Mein Kampfu, sepisovaném ve vězení po nepovedeném bavorském puči v roce 1923; za dalšího architekta německého antisemitismu (z roku 1925) se považuje J. Streicher. Spolu se zákazem komunistů a později i sociálních demokratů, s koncepcí státu řízeného jedním vůdcem ztělesňujícím národní vůli, doplněnou rasistickou teorií o nadřazenosti árijské rasy opravňující porobení respektivě likvidaci ostatních ras včetně národní expanze, došlo k naprostému popření a výměně ideje národního socialismu za fašismus, byť se partaj stále jmenovala národně socialistickou...
ooo Příčinou pejorativního vnímání nacismu - nacionáního socialismu - je tedy vlastně nedorozumění. Nacismus vychází z úcty a lásky k vlastnímu národu a podobně respektuje patrioty jiné národní provenience a dává jim právo národního sebeurčení. Pokud někdo vykřikuje Nic než národ! a v jeho státě není místo pro Cikána nebo Žida, pak je již klasický fašista; stejně jako ten, v jehož státě není místo pro socialistu; stejně jako Hitler, který fakticky nikdy nebyl nacista - nacionální socialista, nýbrž klasický fašista. Dlužno připomenout i jistou variabilitu fašismu projevující se v Německu obludným antisemitismem, zatímco např. ve 20. a 30. tých letech v Itálii údajně mnoho vlivných Židů fungovalo ve vedení fašistické strany.
ooo V tomto kontextu pak lze konstatovat, že kromě extremistického, nehumánního nacionalismu a totalitarismu má fašismus - ve všech érách a státech (Hitlerův německý, Mussoliniho italský, Francův španělský, Salazarův portugalský, Pinochetův chilský, atd.) - vpodstatě jediný společný znak, kterým je antisocialismus a antikomunismus! Zrcadlovým obrazem fašismu na oné protější - socialisticko-komunistické - straně je pochopitelně bolševismus.
ooo Pominou-li se některé kulturní aspekty (živná půda pro kořeny německého fašismu bývá hledána dokonce až v důsledcích ničivé třicetileté války), pak se jeví značně pravděpodobné, že německý fašismus vznikl jako přímý důsledek nespravedlivého potrestání německého národa coby jediného viníka 1. světové války, přičemž skuteční viníci celosvětového masakru - internaionálně spjatí s tehdejším evropským i zámořským militarismem (průmyslníci, finančníci, jejich generalita, ideologové a politikové) - zůstali nepotrestáni.
ooo Obrovské zbídačení německého obyvatelstva pak prostě muselo vyvolat nějakou reakci, a byl to vlastně fašismus, který - ať již vznikl mimovolně či programově - vpodstatě zabránil bolševické revoluci v Německu. Dějiny samozřejmě neznají "kdyby", ale v opačném případě si svět možná mohl ušetřit druhou světovou válku...
ooo Nyní do nynějších malých českých poměrů.
ooo Naprosté selhání českého (československého) státu lze považovat za zjevné příčiny vzniku pseudonacismu polistopadového, reprezentovaného zprvu hnutím skinheads. Například Pondělní Lidové noviny z 27. dubna 1991 líčí obrovskou rómskou kriminalitu a naprostou neschopnost úřadů jí čelit. Policejní důstojník o své návštěvě Rómské občanské iniciativy sděluje: "Byli jsme na schůzi ROI... Tamní aktivisté projevili zájem, abychom vzali jejich lidi do řad policie... Ale když jsme jim sdělili podmínky, které musí policista splňovat, byli zklamáni. To by k vám nemohl ani nikdo z našeho předsednictva - říkali... Osobně jsem hovořil také s dr. Ščukou, zda by rómské iniciativy nemohly nějakým způsobem apelovat zejména na mimopražské rodiny, které v našem hlavním městě provádějí tak rozsáhlou trestnou činnost. Řekl, že tito lidé vydělávají taky padesát tisíc korun denně. Mají tedy neobyčejně vysokou životní úroveň, jíž se nebudou chtít vzdát. Snad prý kdybychom pro ně měli něco jiného, stejně lukrativního... "
ooo V evidentní neschopnosti establishmentu ochránit občany před kriminalitou Rómů lze tudíž vidět jednu z prvotních příčin vzniku skinheads.
ooo Češté extremisty - vzhledem k jejich antiromství, antisemitismu a heslům "Nic než národ!" spolu s dalšími znaky - především násilnými metodami, hitlerovskými symboly a v neposlední řadě stejně násilnickým antisocialismem popř. antikomunismem - lze považovat za ryzí protofašisty.
ooo Protofašisty proto, že fašismus není možný bez účasti a aktivní spolupráce se střední třídou, a podnikatelským průmyslovým sektorem. Pokud skinheds vykřikují - Cikáni nebo Židi do plynu! - myslí to sice zcela vážně, ale fakticky by nedokázali onu plynovou komoru vůbec postavit a onu genocidu zorganizovat.
ooo Tito čeští protofašisté se vpodstatě rekrutují z mladých výtržníků či násilníků, kterým současný tristní stav české společnosti umožňuje sebeomluvu vlastních násilnických projevů; zatímco jejich intelektuálně méně vybavení vrstevníci svoji agresivitu ventilují ve střetech s jinými fotbalovými rowdies, a jejich inteltuálně vybavenější vrstevníci - anarchisté - ji ventilují v násilných střetech s nimi nebo represívními složkami státu, charakterizováni i specifickou výzbrojí v podobě více či méně zábavné či nebezpečné pyrotechniky...
ooo Tak jako se německý fašismus rodil z obrovských a křivd spáchaných na nejširších vrstvách německého obyvatelstva, odstranění českého folklorního protofašismu rovněž souvisí s nápravou společenských křivd a nedostatků naší soudobé společnosti.
ooo Daleko aktuálnější a nebezpečnější však připadá fašismus projevující se jiným typem nenávisti. Množí se extremismy - viz trička s nápisem Pověs si svého komunistu. atp. (přičemž osoba v tomto tričku není schopna rozpoznat bolševika od sociálního demokrata), a navíc spektrum stoupenců takovýchto názorů se line od mladistvých radikálů přes střední třídu, podnikatelské, až po mediální, umělecké či další intelektuální vrstvy. Daleko reálnější a větší riziko fašismu hrozí právě z této strany, poněvadž tento typ fašismu má reálné schopnosti deformovat demokracii a zmocnit se státu.
ooo Onu daleko nebezpečnější variantu fašismu reprezentuje například na webových stránkách Mladých konzervativců autorka, která - absolutně nechápající rozdíl mezi fašismem, bolševismem, komunismem, národním socialismem a socialismem obecně - píše: "Celá historie socialismu je především historií krys. Právě lidské krysy jsou se svou stokovou přichcíplostí tím pravým odpadovým materiálem pro socialistické modelování. Národní socialismus byl především socialismem. I na historii hitlerovského Německa je vidět, že nacionalisticko-rasistická nadstavba socialismu byla Němcům podávaná postupně po dávkách a vyvrcholila až holocaustem. Bez socialistických základů by však ti „normálnější“ Němci na nacistické zrůdnosti těžko okamžitě přistoupili... Štěstím našeho světa snad je, že „bílá liga“ plešek už dnes neznamená žádnou „bílou sílu“. V Bílém domě ve Washingtonu se totiž naštěstí hraje židovská liga. A americko-izraelská morální a vojenská síla je prozatím jistotou, že se něco podobného jako holocaust už nikdy nezopakuje.
ooo A co vzkázat českým neonacistickým krysám? Chtělo by to nějakého krysaře, který by nás všech neonacistických krys konečně zbavil. Nejlépe kdyby nás jich zbavil na místě, nad kterým se stále vynořuje duch orlíkovské zombie. Tedy nejlépe na dně Orlíku... Beneš patřil rovněž k oněm zmiňovaným hlodavcům."
ooo Něčemu podobnému by Mussolini ochotně zatleskal...
ooo Nu a pokud se snad tato autorka zúčastnla oné prvomájové protineonacistické demonstrace a pokud snad ještě přišla v tričku s nápisem Pověs si svého komunistu! pak by v tom případě nebylo vyloučeno, že se 1. května eventuálně setkali čeští protofašisté a fašisty skutečně plnohodnotnými.
ooo

František Stočes
11. června 2006

NETSOCAN