NETSOCAN
Číslo 9 --ZÁŘÍ 2010 ---Ročník IX.
Mondragonská epopej
Mondragonská družstevní zkušenost 1956-2008


Následující text je dalším překladem z webových stránek Mondragonské družstevní korporace (MCC), a popisuje celou epopej od založení družstava v roce 1956 až do roku 2008. NETSOCAN se dle vlastních možností pokusí přinést české překlady i dalších relevantních stránek ze zmíněného webu.

Přítomnost, jakkoli může připadat skvělá, v sobě nese zárodky vlastních trosek, pokud se rozejde s budoucností.

DĚJINY MONDRAGONSKÉ DRUŽSTEVNÍ KORPORACE

1956 ...................................................
14. dubna 1956, v čase kdy mnozí obyvatelé Mondragonu decentně a opatrně slavili 25. výročí Druhé republiky, žehnal kněz Arizmendiarrieta základnímu kamenu Ulgoru. Název Ulgor byl vytvořen z iniciál příjmení jeho pěti zakladatelů, kterými byli: Luis Usatorre, Jesús Larraňaga, Alfonso Gorroňogoitia, José María Ormaechea a Javier Ortubay. Jak nám v předmluvě připomíná Jesús Larraňaga, první stanovy Talleres Ulgor (Ulgorských dílen) byly přijaty teprve až po téměř třech letech, v květnu 1959.

Otec Arizmendiarrieta a Ormaechea se vydali pěšky ze staré budovy polytechnické školy Escuela Profesional, dnes Mondragón Eskola Politeknikoa do lokality známé jako Laxarte, kde koupili parcelu v ceně 45 peset za metr čtvereční a Ornachea byl odpovědný za správné odkrokování jejích rozměrů. O dva týdny později začaly práce na stavbě první výrobní továrny Mondragonské epopeje: dvouposchoďové betonové budovy o ploše 750 m2.

1957 .......................................................
Když odpovědnost za odborné vzdělávání přešla z ministerstva práce na ministerstvo školství a vědy a stalo se tak součástí státního vzdělávacího systému, debutovala Escuela Profesional, dnes Mondragón Eskola Politeknikoa.

V počátečním období tohoto systému byly zdrojem financí nutných na provoz školy, místně nazývané “Profe”, ministerstvo školství, provinční rada, obchodní komora, provinční záložna, mondragonské radnice v Arechavaleta, Escoriaza and Oňate, místní společnosti, rodiče a společníci.

Bylo založeno Arrasate S.Coop, dnes Fagor Arrasate. Jako každá jiná začínající společnost začalo jednoduše a téměř výhradně na základě nadšení a obětavosti zaměstnanců. Jeho první aktivitou byla výroba tažných a stříhacích raznic.

Ulgor založil svou pobočku s elektronikou. Devět let poté se tato pobočka stala samostatnou společností: Fagor Electrónica.

1958 ....................................................
Na základě nařízení ministerstva práce byli koncem tohoto roku členové družstev vyloučeni ze státního systému sociálního zabezpečení. Toto rozhodnutí ministerstva práce bylo směrodatné a vedlo k zahájení série akcí zaměřených na vznik a rozvoj subjektu, kterým je dnes Lagun-Aro, tedy dobrovolná instituce sociálního zabezpečení. Lagun-Aro bylo tehdejší reakcí družstev na nedostatek potřebných financí.

Na Escuela Profesional začaly studovat první budoucí absolventky. V téže době bylo poprvé otevřeno studium chemie vhodné zejména pro studentky. Pokud se týče ženského vzdělávání a výuky Otec Arizmendiarrieta tehdy napsal: Je vážnou chybou, že se ženy neúčastní odborného vzdělávání ani všeobecně ani rekvalifikačních či doškolovacích programů, což vede ke vzniku profesí, které odmítají jako nepřiměřené”.

1959 ....................................................
Věc, která se ukázala být základem pro budoucnost začínajícího Mondragonského družstevního hnutí, se stala v roce 1959, kdy Otec Arizmendiarrieta „vynalezl“ Caja Laboral Popular. Nedostatek potřebných finančních zdrojů vedl Ulgor, Arrasate a Cooperativa de Consumo San José, dnes Eroski k tomu, že založily Caja Laboral Popular.

Caja Laboral Popular se od prostých družstev odlišuje smíšeným charakterem svých sociálních institucí, které jsou tvořeny jak členy vykonávajícími dělnické profese tak jejich zástupci ve vedení sdružených družstev. Ve shodě s touto „superstrukturou“, která je v Caja Laboral Popular již od jejího založení, mají v oněch sociálních tělesech většinu zástupci družstev.

Družstva po více než dvacet let garantovala všechny operace nových úvěrových institucí svým 25% podílem na celkovém sdíleném kapitálu. Obdobně byly během počátečních let vloženy do Caja Laboral Popular veškeré finanční rezervy spotřebního družstva Lagun-Aro.

1960 ....................................................
Escuela Profesional
, která začínala akademický rok 1943-1944 s pouhými 21 studenty, měla v roce 1960 již 300 studentů a tento počet začínal být ve sféře profesního vzdělávání již významný. Podobně jako u mnoho jiných institucí to bylo dílo především Otce Arizmendiarriety.

Jeho motto, že moc se stane skutečně demokratickou zespolečenštěním informací se pravdivě projevilo ideou dle níž byla založena “Eskola”, patřící mezi jeho nejoblíbenější projekty.

Byl také založen časopis “Cooperación” (Družstevnictví), který se později stal známým jako „TU (Trabajo y Union”) „Práce a svornost“ a nakonec jako “T.U. Lankide”. (???)

Caja Laboral otevřela ve skromných prostorách v Mondragónské ulici Ferrerias svou první filiálku pro veřejnost, kterou krátce nato přestěhovala do nynějšího místa v ulici Dona José María Resusta (dnes ulice Iturriotze Kalea) číslo 27. V té době se stal populární slogan „Založ si účet ve spořitelně, nebo si sbal kufry!“ Byla to akce s cílem ukázat význam úspor pro rozvoj družstev i pro větší rozkvět našeho kraje.

1961 ....................................................
Aniž by opustila svou původní činnost, výrobu tažných a stříhacích raznic, Arrasate, opírající se o technické schopnosti svých pracovníků, začala s výrobou linek na výrobu kovových částí (ledniček, praček atd.) a poté s konstrukcí strojů pro výrobu rour, na ohýbání plechů, výstředníkových lisů a nůžek na stříhání plechů. Většinou se používala importovaná technologie, která byla přizpůsobovaná a poté, kdy se společnost vymanila z vlivu zahraničních licencí, začala s výrobou zcela nových vlastních produktů.

Arrasate prodávala své výrobky pod ochrannou výrobní značkou Taci (Talleres Arrasate Cooperativa Industrial – Družstevní průmyslové výrobní dílny) a později přijala nynější jméno Fagor Arrasate.

Začala mimořádně významná dekáda rozvoje a konsolidace v níž Ulgor a Arrasate sehrály role hybné síly. Důvodem byla protekcionářská hospodářská politika diktátorského režimu, která učinila domácí trh jako vysoce přístupný.

1962 ....................................................
Prvním krokem k zahájení expanze banky Caja Laboral vně Mondragonu, se stalo zahájení činnosti její pobočky v Aretxabaletě. Tento proces se živelně jako oheň šířil i do dalších okolních měst. Současně byla vytvořena i její obchodní divize a vznikla průmyslová výrobní družstva Copreci, Ederlan a Lana.

Ve své expanzi pokračoval také Ulgor. 8. února byla za pomoci místních a provinčních úřadů zahájena výroba selénových polovodičů.

V té době se zjistilo, že Ulgor vydává na školení dvojnásobek plánovaného rozpočtu, což byla podle názoru tehdejšího novináře „vysoce znepokojivá“ informace. Zachované dokumenty rovněž ukazují, jak citlivě družstva přistupovala k absentérství, jehož důvodem byla nemoc či pracovní úraz.

1963 ....................................................
V roce 1963 byla rozvinuta následující pokroková teorie související s demokracií: „Demokracie je jedním ze zákonů, podle nichž funguje družstevní hnutí. Demokracie by měla být chápána, jako metoda a postup pro spojování zájmů každého i všech pracovníků se zájmy společnosti jako celku. Aby byla účinně demokratizována moc, musejí se „zestátnit“ (stát majetkem celé společnosti) informace a poznatky“.

V březnu se konalo generální shromáždění banky Caja Laboral. Zúčastnili se ho zástupci z přibližně dvaceti partnerských družstev, což jasně ukázalo, že jde o superdružstvo složené z jednotlivých družstev. Důraz na myšlenku spoření se projevil jako vysoce efektivní faktor, zvyšující připravenost spořících obzvláště v prvních letech činnosti banky Caja Laboral.

1. května o svátku práce byla otevřena první průmyslová pobočka v O?ate. Celé uskupení pokračovalo v expanzi a na jeho palubě přibyla další dvě družstva z provincie Guipúzcoa: Soraluce v Bergaře a v San Sebastianu Vicon.

1964 ....................................................
Bylo zahájeno hnutí vzájemné podpory mezi družstvy ve kterých se začaly plaše utvářet budoucí struktury eposu. Toto hnutí bylo zárodkem toho, co bylo později nazváno Monfragonské družstevní uskupení a poté Mondragonská družstevní korporace. Průkopnická skupina, která sjednotila družstva z Leniz Valley se nazývala Ularco.

Ale zpět do roku 1964. Tehdy bylo velice mnoho úvah o přizpůsobení se požadavkům doby a tvrdilo se, že, „Musíme uvažovat o rozvoji řady institucí, které budou sloužit jako podpora pro naše družstevní záměry a plány: instituce utvářené v souladu s naší společenskou a ekonomickou vizí. Družstevní hnutí se stane pomíjivým jevem, pokud nebude plánováno a rozvíjeno celou společností a zakotveno ve vzděláni i ve společenských a ekonomických vztazích.“

Na Escuela Profesional Politécnica již studovala celá tisícovka studentů družstva Irizar a Miba se připojila k epopeji.

1965 ...................................................
Podle plánů na další delimitace Ulgoru byla jeho elektronická divize transformována v nové družstvo - Fagor Electrónica, S.C.I. To se stalo pátým družstvem a součástí družstevní skupiny Ularco s velice slibnými vyhlídkami na prahu roku 1966.

Nehoda v Copreci. Podívejme se na zvláštní zprávu z těchto časů a na její adekvátní závěr: „Při pokusu vyčistit lyžinu frézky, která byla stále v chodu zachytil obráběcí nůž rukáv, vtáhl k sobě i ruku a způsobil tak zranění“. Závěr: Za úraz byl obviněn pracovník obsluhující stroj, poněvadž ho před čistěním nevypnul“.

V lokalitě známé pod názvem Iturripe Escuela Profesional Politécnica slavnostně otevřela novou školní budovu s vlastním sportovním komplexem o rozloze 40 000 metrů čtverečních.

1966 .......................................................
V květnu Caja Laboral slavnostně otevřela pobočky v Gernice, Eibaru a Legazpiu. Tím se celkový počet poboček otevřených pro veřejnost zvýšil na 24 a počet sdružených družstev na 36.

Celková tržba družstev dosáhla téměř 18 milionů peset přičemž export (v euro) dosáhl výše 312 526.Mondragonská družstva se začínala zabývat zahraničními trhy a od této doby byl nárůst výkonu v této oblasti pozoruhodně mnohem rychlejší vůči růstu celkových tržeb.

Jako družstvo byl formálně zřízen Danok Bat, dnes Danobat – vysoce prestižní podnik v strojírenské oblasti (původně součást Fagor Electrónica). K družstevní flotile se připojilo také Tajo.

1967 .......................................................
V roce 1967 probíhaly práce na modernizaci celého zdravotního a sociálního systému s přípravou na nový systém služeb sociálního zabezpečení v rámci dobročinné společnosti známé jako Lagun–Aro. Bylo tak učiněno ve shodě se změnami, které přinesly zkušenosti i celkový vývoj sociální legislativy ve sféře sociálního zabezpečení.

Během tohoto roku byl vyvinut systém, který prakticky dnes představuje Lagun–Aro, byť bylo, jako družstevní pojišťovna sociálního zabezpečení, vždy součástí banky Caja Laboral.

Ke skupině se připojilo družstvo Impreci, které se později sloučilo s Fagor Ederlan. Během tohoto roku se počet zaměstnanců zvýšil o 17.6% a obrat vzrostl o 22.4%.

1968 .......................................................
Mimořádná valná hromada banky Caja Laboral schválila nové stanovy pro Lagun–Aro. Tato skutečnost prokázala zralost družstevníků při řešení sociálních a ekonomických problémů, které se dotýkají jak družstev tak jejich členů ať již dlouhodobě či krátkodobě.

Oficiální státní věstník z 15 července uveřejnil rozhodnutí podle kterého se Escuela Profesional Politécnica, dnes Mondragón Eskola Politeknikoa stala „státním centrem technického vzdělávání“, to znamená střediskem poskytujícím tříleté odborné strojírenské vzdělávání.

Počet družstevníků v celé skupině dosáhl 6 000 a celkový obrat přesáhl (v euro) 24 milionů.
(Pozn. překl.: anglická mutace textu: „There were now more than 6,00 worker-members in the Group´s co-operatives. Total turnover exceeded Pts. 4,000 million.“ Španělský originál: „Son ya más de 6.000 los socios trabajadores de las cooperativas del Grupo mientras que la cifra total de ventas supera los 24 millones de euros..“).
Ke skupině se připojily: Amat, (dnes sloučen s Fagor Ederlan), Coinma, Danona, Tolsan, Orona a Goiti.

1969 .......................................................
Jako úvod k řádnému členství Španělsko uzavřelo výhodnou dohodu s ECM (?) (ve španělském originálu MCE). Tato skutečnost neunikla nepovšimnuta našimi družstvy, nucenými upevnit své pozice jak vlastním rozvojem, tak v součinnosti s jinými výrobními či finančními společnostmi.

Alkargo, T. Ochandiano, dnes Rochman, Batz, Eredu, Biurrarena, Matz-Erreka, Egurko a Elkarti – ti všichni se připojily k epopeji.

Orona, která má nyní více než sto členů začala práce na stavbě své nové provozovny pro výrobu výtahů. Alecop začal na parcela vedle “Eskola” stavět novou budovu pro kanceláře a dílny.

Bylo založeno družstvo Comerco, které se následující rok přejmenovalo na Eroski. Toto družstvo sestávalo z výrobních družstevníků i členů spotřebních družstev. Vzniklo sloučením pěti místních spotřebních družstev.

1970 .......................................................
Médiím a organizacím mladých sportovců v hale Mondragón Eskola Politeknikoa byla představena stáj cyklistů Fagor-Mercier. Někteří z nejlepších cyklistických internacionálů, jako například Ocaňa, Roche, Perurena a Otaňo se stali členy Fagor – týmu, který zmizel ze scény v polovině 80. let.

Ve skupině již bylo více než 9 000 pracovníků. Ke skupině se formálně připojilo družstvo Zubiola, jehož sídlem byla Azpeitia, Guipúzcoa,

Dopisovatel časopisu T.U. Lankide nás v roce 1970 upozornil na vpád počítačů do světa byznysu s tím, že tento vpád bude znamenat rostoucí převahu technického ovládání v mnoha sférách, ovládaných dosud lidskou činností; půjde tedy o něco co bychom mohli nazvat „technickou kolonizací".

1971 ....................................................
Caja Laboral má již více než 100 000 střadatelů, a toto symbolické číslo pravdivě vypovídá o rychlé konsolidaci našeho úvěrového družstva. Zpráva výkoného ředitele pro valnou hromadu zdůraznila, že úspory uložené v Caja Laboral představují 50% nárůst oproti konci roku 1970. A to se děje v roce kdy u bank obecný nárůst je 22% a u spořitelen 19%.

Pokud jde o samotná družstva, jejich růst představoval skromných 14% a to v roce, kdy se růst hrubého domácího produktu země byl nulový. Za této situace a ve světle všeobecného zpomalení ekonomiky, musí být hospodaření družstev v tomto roce považováno za velice uspokojivé.

1972 .......................................................
Arrasate dostalo po úspěchu v mezinárodním tendru zakázku v Tripolisu v Lybii na kompletní výstavbu továrny na výrobu svařovaných rour. Tato továrna s rozlohou 17 000 m2 a dodaná na klíč, stála 4, 81 milionů euro.

Eroski provozující více než 32 prodejních objektů již měla více než 17 000 členů spotřebního družstva. Obrat se pozoruhodně zvýšil v sortimentu nepotravinářského zboží.

Poznamená-li se, že tehdejší obrat na hlavu každého družstevníka ze všech družstev byl okolo 10 000 000 peset (6010 euro), pak je to o to význačnější, že téměř všechna družstva tehdy snížila počet pracovních hodin v týdnu na 45 hodin. Z hlediska nynějších kritérií 45 hodin připadá jako velké číslo, ale na počátku 70. let znamenal 45 hodinový pracovní týden značný sociální pokrok. .

1973 .......................................................
Obchody družstev přidružených ke Caja Laboral vzrostly na 72,12 milionů euro a počet družstevníků dosáhl 11 600. To znamenalo značný pokrok ve všech ohledech a jasně dokazovalo životaschopnost nových forem řízení a demokratické spoluúčasti.

Následující informace ukazují, že Mondragón Eskola Politeknikoa se stala prvotřídním vzdělávacím centrem:

- Studenti učňovských technických oborů: - 560
- Studenti mistrovských technických obotů: - 239
- Studenti inženýrských technických obotů: - 174

K těmto číslům musejí být přidány počty studentů v jazykovém centru a speciální kurzy pro provozní zaměstnance.

Lagun–Aro, dobrovolná instituce sociálního zabezpečení byla ustavena jako družstvo 2. stupně. Ke svazu se přidružilo Doiki a byl odstartován proces, který směřoval k založení technického výzkumného centra Ikerlan.

1974 ....................................................
„Prožíváme konec éry, která trvala téměř 50 let - éry neokapitalismu. Vstupujeme do období radikální rekonstrukce, která bude nevyhnutelně znamenat nové útrapy a nové neúspěchy. Svět, který se vynořuje z této krize bude od 60. let, od období, které máme právě za sebou, stejně odlišný, jako bylo období mezi světovými válkami... a v rámci stávajícího systému neexistuje řešení.“ To byla slova historika Geoffrey Barraclougha. Rozvinuté země se připravovaly podstoupit jednu z nejvážnějších krizí, Mondragonská družstva rovněž...

Pokud jde o Caja Laboral, ta slavnostně zahájila provoz zbrusu nové centrály v Mondragonu na svahu pohoří Olandixo, dnes Paseo Don Jose Maria Arizmendiarrieta. Úbočí, ve kterém podle legendy žil drak, je nyní domovem jedné z nejsymboličtějších staveb družstevní epopeje.

Do svazku přistoupila další dvě družstva: Eika v Markině and Lealde v Lequeitiu, obě v provincii Vizcaya

1975 .....................................................
Krize, která začala v roce 1974 způsobila spoustu vážných potíží mnoha družstvům, ale i přesto čistá zaměstnanost vzrostla celkově ve všech přidružených družstvech.

Vzájemná podpora družstev mezi sebou, velkorysý přístup banky Caja Laboral, krátce řečeno: solidarita byla klíčem v našem úsilí. Tato solidarity byla hlavním nástrojem svazu, když se řešily složité a nejisté situace. Solidarita při plnění programu, ale tato solidarity byla založena na odpovědnosti, jak řekl otec Arizmendiarrieta: „Žádný člověk v nouzi by neměl být ponechán bez ochrany, ale těm, kteří jsou pracovití a obezřetní a k jiným, kteří nejeví zájem o věci, jež by neměly být zanedbávány, by mělo být přistupováno rozdílně.“

Caja Laboral a řada dalších družstev podepsaly formální dohodu o vzájemné spolupráci s technickým výzkumným střediskem Ikerlan.

Ulgoru byla udělena cena pro Nejlepšího exportéra jako oficiální uznání jeho technických schopností i kvality jeho produktů.

1976 ......................................................
29. listopadu zemřel otec Arizmendiarrieta a opustil nás s tímto jeho posledním vzkazem: "Hledět do minulosti je urážkou Boha. Musíte vždy hledět dopředu.“ Otec Arizmendiarrieta se narodil v Marquině a do Mondragonu přišel v roce 1941, krátce poté, co byl vysvěcen na kněze. Mondragon se stal jeho prvním a jediným působištěm. Připomeňme si některé z nejvýznamnějších mezníků v jeho životě:

1956
Kněz Arizmendiarrieta požehnal základní kámen Ulgoru.
1959
Byla vytvořena Caja Laboral Popular, jejíž založení podnítil Arzimendiarrieta a sloužila jako podpůrné těleso pro rozvoj družstev.
1966
Ministr práce, pan Romero García, udělil otci Arzimendiarrietovi Řád práce.
1968
Tehdy prodělal akutní angínu a jeho nejbližší spolupracovníci mu jeho populární bicykl vyměnili za zbrusu nový moped Velosolex.
1974
Podstoupil srdeční operaci a dva roky poté zemřel. Jeho pohřeb byl působivou demonstrací zármutku a truchlení.

1977 ....................................................
„Konfrontováni s nejbližší budoucností, která bude pravděpodobně obtížná a náročná, je naším největším úsilím snaha pracovat společně, formovat uskupení se vším co je k tomu zapotřebí, i pokud jde o přizpůsobení jednotlivých zájmů těm, které jsou obecnější povahy,“ píše se v předmluvě každoroční zprávy banky Caja Laboral. Ústav v toce 1977 otevřel nové pobočky v San Sebastianu, Vitorii, Pasajes Ancho, Erandiu and Santuchu.

Přes obtížnou hospodářskou situaci a nejisté vyhlídky, tvořivá energie svazku byla v roce 1977 velice pozoruhodná: znamenala 37% zvýšení prodeje oproti předchozímu roku a celkový obrat činil 198 milionů euro. Navíc se ke skupině připojily Latz, Kendu a Dikar z Guipuzcoy a Aurrenak z Vitorie.

Je zajímavé si povšimnout, že od roku 1963 do roku 1977 míra životních nákladů každoročně rostla o 9,56% a naše mzdy se zvyšovaly v průměru o 15,49%. Tím budiž řečeno, že naše mzdy rostly o 6,93 procentních bodů rychleji, což vedlo k tomu, že se naše kupní síla za čtrnáct let zdvojnásobila.

1978 ....................................................
V roce 1978 tvořily celých 25% veškeré aktivity Technického výzkumného centra Ikerlan práce na zakázkách požadovaných celkem 12 družstvy z uskupení.

Družstva Irizar a Alecop učinila důležitý krok směrem k zahraničnímu trhu. Připravila pro Venezuelu 40 nákladních automobilů, vybavených jako školní třídy či dílny; Irizar provedl úpravy karosérií a Alecop, družstvo složené hlavně ze studentů, poskytlo školní vybavení.

Ke svazu se připojila tři průmyslová výrobní družstva: Herriola v Murelaze, Kide v Ondarroe a Ona-Press v San Salvadorském del Valle.

Je třeba zmínit i vznik Goilanské skupiny, kterou tvořila tři družstva, Ederfil, Eredu, Irizar, Kendu a Orkli a vznik skupiny Orbidské složené z dužstev Berriola, Latz, Orona a Vicon. Tato družstevní uskupení zatím vznikala na základě jejich lokality, vznikala však potřeba restrukturalizace družstevních skupin z hlediska jejich výrobní činnosti.

1979 ....................................................
V roce 1979 se Lagun–Aro zabývalo novou možností podpory, která by řešila nezaměstnanost i možnosti penzistů účastnit se valné hromady. Zmíněna budiž i nenápadná ale záslužná činnost Lagun-Aro a Caja Laboral vykonávaná mimo finanční oblast. V ekonomické sféře disponovaly obrovskými úsporami, které znamenaly mohutnou podporu pro výsledky družstev.

V tomto složitém roce poznamenaném všeobecnou hospodářskou krizí vzrostl úžasně export celého uskupení a celkem činil 53.49 milionů euro. To byl oproti předchozímu roku s 35,26 miliony nárůst o celých 54%; byť cifra 56 milionů euro dnes připadá skromná.

Do svazu vstoupil Hertell z Ikastegiety v provincii Guipuzkoa. Tato společnost vyráběla kompresory a stlačovadla určené pro zemědělské účely. Po připojení tohoto nového člena sídlilo celých 90% průmyslových družstev ve dvou baskických provinciích: v Guipuzcoe and Vizcaye

1980 .......................................................
Po zániku zastupitelstva Baskického regionu stejně jako jeho různých oddělení a institucí se ujala úřadu baskická vláda, což byl jeden z dalších kroků k standardní demokracii.

Produktivita, jako základní podmínka k dosažení konkurenceschopnosti v jako nikdy předtím globalizujícím se trhu, se v našich družstvech zvyšoval o 6% v reálných číslech, což znamenalo že byl snižován vliv pracnosti na celkovém výsledku. To však nezabránilo vytvoření dalších 400 nových pracovních míst v celém družstevním komlexu.

Eroski zahájilo 80. léta se 100 000 členy spotřebního družstva, což odpovídalo asi 15% z celkového počtu baskických domácností, tedy číslo vskutku významné.

Bylo vytvořeno uskupení Urkide, která tvořily Danona, Egurko, Leioa a Zubiola, družstva z oblasti kolem měst Azpeitia a Zumaia v provincii Guipúzcoa.

1981 .......................................................
Tento rok znamenal 25. výročí Mondragonských družstevníků. Toto symbolické datum si žádá stručnou rekapitulaci toho, co bylo do této doby dosaženo.

Caja Laboral měla již 114 poboček ve čtyřech baskických oblastech na poloostrově. Její vklady již činily 383,52 milionů euro, oproti předchozímu roku to byl nárůst přes 74 milionů euro, tedy 24% obecně.

Průmyslová výrobní družstva zvýšila odbyt o 21% a jejich celkový obrat činil 498 milionů euro. Eroski s 38% růstem vůči předešlému roku dosáhlo celkového obratu 90,15 milionů euro. Zmíněn musí být i vznik družstevního hypermarketu otevřeného ve Vitorii, což byla významná událost jejíž prostřednictvím Eroski začal sledovat novou dimenzi trhu.

Do konce roku 1981 se utvořilo již 10 regionálních uskupení: Debako v Bajo Deba, Goilan v Goierri, Indarko v Munguíe, Learko v Lea-Artibai, Naeko v Navarre, Nerbión v Bilbau, Orbide v San Sebastiánu, Urcoa v Alavě, Urkide v Urola Valley a Ularco v Alto Deba, s více než 6,000 družstevníky.

1982 ....................................................
V těchto počátečních letech, během kterých Baskicko začínalo svůj vlastní politický život, se soudilo, že družstevní hnutí nemůže být zařazeno mezi žádný politický směr, poněvadž by to bylo proti jeho vlastním stanovám. Nicméně bylo logické jeho zařazení do socialistického prostředí v tom nejhlubším a nejvznešenějším smyslu slova socialistický: to znamená socializaci zdrojů a demokratizaci řízení, vlastnictví a vědomostí.

Obětavost všech řadových pracovníků v roce 1982 umožnila snížit mírů nákladů na pracovní sílu vzhledem k odbytu o jeden procentní bod. To umožnilo personální konsolidaci v družstvech a dokonce vytvoření 327 nových pracovních míst. Technické a technologické schopnosti družstev byly posíleny prostřednictvím intenzívní spolupráce s vědecko technickým výzkumným centrem Ikerlan.

K epopeji se připojily Lenniz, dnes součást Fagor Electrodomesticos, Leunkor, dnes součást Fagor Arrasate, a také Orkli a Ondoan.

1983 .......................................................
Na konci tohoto roku byla nejvýznamnější data družstva Lagun-Aro:
Vyplacené pojistné: 18,199 milionů euro
Rezervy: 91,3 milionů euro
Počet pojištěnců: 47 185

Bylo zřejmé, že průmyslová výrobní družstva vyspěla a zvládala požadavky doby pokud jde o jejich schopnosti jako exportérů, s celkovým objemem vývozu za 144, 24 milionů euro, což činilo 28% z celkového povoleného exportního obratu.

Eroski zvýšilo svůj obrat o 18% což činilo celkem 135.83 milionů euro.

Zemědělské potravinářské družstvo Behi-Alde, hospodařící v Olaetě a Aramaioně v provincii Alava, se připojilo k epopeji

1984 .......................................................
Koncem tohoto roku slavila Caja Laboral 25 výročí svého zrodu. Pokud to byla v počátečních létech Caja Laboral, kdo přijímal finanční podporu od družstev, nyní to byla družstva kdo dostával podporu úvěrové družstevní banky, která účinně reagovala na požadavky potřebné pro konsolidaci družstevního svazu..

Celkový obrat průmyslových výrobních družstev dosáhl 727,22 millionů euro. Nejlepší exportní výsledky dosáhla družstva produkující výrobní celky a meziprodukty (polotovary). Eroski přijalo 168 nových pracovníků a tvorba nových pracovních míst byla permanentním cílem tohoto družstva, jehož pracovní síla na konci tohoto roku čítala 1 246 pracovníků. Národní spotřebitelský institut udělil družstvu Eroski cenu za průzkum spotřebitelské poptávky.

K epopeji se připojilo následujících družstev: Artxa, Etorki, Fagor Clima, dnes tvoří část komplexu Fagor Electrodomésticos, Leroa, dnes součást družstva Danona a Matriplast.

. 1985 ........................................................
1. března byla založena rada družstevních komplexů, která se v historickém slova smyslu stala zárodkem Mondragonské družstevní korporace. Oproti předchozímu roku se významně zvýšil celý systém závazných benefitů. Zdravotní péče byla z těchto oblastí prvním sektorem, jehož spotřeba překročila 6 milionů euro.

Během pěti posledních let vzrostla výroba číslicově ovládaných strojů, produkovaných skupinou Debako Group z 5% na 40%. Za pozornost stojí, že náhrada mechanických komponentů elektronickými byla jednou z příčin krize v tradičním sektoru obráběcích strojů.

Družstvo Barrenetxe obhospodařovalo v oblasti Mankina skleníky s rozlohou 80 000 m2. Urssa zase začala s konstrukcí podpůrných struktur dvou 170 tunových pojízdných jeřábů pro Hidroeléctricu Espa?ola.

Barrenetxe already had 80,000 m2 of greenhouses in the Markina area. Urssa for its part, began the construction of the support structure for two 170 tonne gantry cranes for Hidroeléctrica Espa?ola.

S nárůstem 14% oproti předešlému roku dosáhl celkový obrat Eroski 180,3 milionů euro.

1986 ....................................................
1. ledna se Španělsko stalo řádným členem Evropského společenství a vyjednávání, vedená španělskou vládou v Madridu, byla zahájena již roku 1961.

Postupující konsolidace Rady svazu družstev z hlediska akceschopnosti umožnila aktualizaci základních záležitostí, jako např. platby pracovním silám s výnosem z kapitálu, vytvoření nových forem vnitřní družstevní solidarity a řešení vedoucí ke snížení nezaměstnanosti.

Ačkoliv celkový mzdový tarif se nyní pohyboval mezi 1 – 4,5 rozsah mezd v družstvech, odpovídající strukturálnímu měřítku byl po 30 let výrazně omezen a činil 1 – 3.

Peter Cook vysvětlil příčiny úspěchu Mondragonské družstevní epopeje následujícím způsobem.

– Hluboce zakořeněná průmyslová tradice této oblasti.
– Skupina mladých idealistů.
– Skutečné sociální cítění v Alto Deba.
– Dvě desetiletí nepřetržitého vývoje.
– Kněz Arizmendiarrieta jako katalyzátor tohoto procesu.

1987 ....................................................
Na 1. kongresu Mondragonského družstevního svazu byly schváleny zásady družstevního svazu a dohodnut základ pro vytvoření fondu vnitrodružstevní solidarity. Ta druhá záležitost reprezentovala novou družstevní zkušenost a byla zaměřena na podporu vzniku nových pracovních míst prostřednictvím fondu určeného začínajícím družstvům.

Během tohoto roku bylo vytvořeno 748 nových pracovních míst a celková pracovní síla uskupení již dosáhla počtu 18 262. Je třeba poznamenat, že tento nárůst proběhl aniž se zhoršila produktivita práce, která vzrostla o téměř 4%. Celkové tržby v absolutních číslech překonaly první miliardu euro, činily přesně 1 082 milionů euro a export vzrostl o 8,8% na celkových 214 milionů euro.

Eroski otevřelo v Bilbau, Vitorii, Lejoně and Orduně pět nových prodejních poboček. V této době měla společnost povoleno prodejní právo ve 176 místech. Družstvo rovněž pokračovalo v úsilí o co nejlepší informovanost spotřebitelů prostřednictvím svých časopisů Eroski a Eroskide. Dva odborní redaktoři se rovněž zabývali problmatikou životního prostředí a fyzické aktivity.

1988 ....................................................
Celkový obrat korporace poprvé převýšil 1 202 milionů euro a její export překonal hranici 240 milionů euro.

Ikerlan participoval v řadě mezinárodních projektů zabývajících se nejvyspělejší technologií a angažoval se v  programech Evropského společenství nazvaných Comet, Sprint a Esprit. Bylo vytvořeno výzkumné a vývojové středisko Ideko, vybavené nejmodernější počítačovou technikou a celkové investice zde činily 1 milion, 620 tisíc euro.

Valná hromada komplexu Fagor schválila přidružení družstva Fabrelec, dnes Edesa.

Danobat a Soraluce společně získaly dosud největší objednávku v resortu španělských obráběcích strojů. Byla to výroba 80 metrů dlouhé pohyblivé výrobní linky v hodnotě 900 00 euro pro československý závod Agrozet. Ona-Pres zase dodalo hydraulické lisy v hodnotě 960 000 euro do Německé demokratické republiky. Orkli zahájilo výrobu součástí elektrických rozvodů pro nevelký domácí sektor elektrických zařízení a výrobce poloprovozních rozvodných zařízení.

1989 .......................................................
Vznik společného trhu s postupným rušením tarifních bariér se stal velikou výzvou pro naše družstva, která se musela přizpůsobit jak velikosti tak technologii, které požadovala nová pravidla hry.

Valná hromada Lagun-Aro zrušila svatební příspěvek pro nevěsty, který byl jedním z tradičních benefitů v našich družstvech. Nová společenská role žen znamenala, že se tento benefit stal přežitkem, který bylo obtížné zdůvodnit.

Družstvo Fabrelec, dnes Edesa se stalo součástí komplexu Fagor, a tak posílilo jeho produkci i obchodní kapacitu při celkovém prodeji domácích spotřebičů v hodnotě 313, 85 milionů euro, přičemž o 96.71 milionů euro se zasloužilo družstvo Fabrelec.

Eroski otevřel nový hypermarket v Berangu (Vizcaya) a supermarkety v Mondragonu a Bassauri, dva obchody specializované na prodej domácích spotřebičů v Bilbau a v Legazpii a Cestovní agenturu v Algortě.

1990 ....................................................
Celková aktiva korporace nyní dosahovala 3 966 milionů euro a zisk (v španělském originále „Recursos Propios“, v anglické mutaci „equity“) přesahoval 1 202 milionů euro. Lagun-Aro přitom k 31. prosinci poskytoval zdravotní péči a sociální podporu 19 967 členům a 46 616 rodinným příslušníkům.

Fagor Arrasate získal největší objednávku v historii výrobního strojírenství; byla v hodnotě 20, 130 milionů euro. Jednalo se o čtyři automatické systémy na výrobu plechových výlisků pro Volkswagen Seat.

Návrh na koupi společnosti Victorio Luzuriaga, původně schválený řídícími radami Fagor Ederlan a Fagor Group byl současně předložen ke konečnému schválení valným hromadám.

Družstvo Soraluce podepsalo kontrakt s ITP na výrobu výkyvného obráběcího systému na výrobu částí motorů pro proudová letadla. ITP poskytla svou leteckou techniku a Soraluce své dovednosti v obrábění za použití výkyvných systémů.

1991 .......................................................
Konal se třetí družstevní kongres, který schválil ustavení MCC (Mondragonské družstevní korporace) a základní pravidla mzdové politiky.

General Motors ocenil Mondragonskou družstevní korporaci za kvalitu služeb titulem Nejlepší evropská korporace roku.

Bylo také založeno LKS jako rozšíření obchodní divize banky Caja Laboral. Irizar spustil výrobu “Century”, nového modelu dálkových autobusů, při jejichž designu byla věnována stejná péče věnována pohodlí, bezpečnosti i ekonomičnosti ve smyslu menší spotřeby pohonných hmot.

Družstva podnikající ve stavebnictví, Orona a Urssa sehrála přední roli při budování nejvýznačnějších staveb na Světové výstavě v Seville i staveb pro Olympijské hry v Barceloně. Skvělá pověst družstva Fagor byla rozhodujícím faktorem, pro který byl jmenován oficiálním dodavatelem Světové výstavy v Seville kde měl poskytnout zařízení pro 1 289 příbytků v městském centru Expo 92 a rovněž dodat stravovací zařízení pro španělský pavilon i pro početné pavilony reprezentující různé španělské regiony.

1992 ...................................................
V těžkém roce, v němž pokles poptávky spotřebního zboží a služeb zhoršil již tak složitou situaci společností podnikajících v tomto sektoru, zvýšila družstevní korporace počet pracovních míst ve všech sektorech. Koncem roku 1992 z každých 15 euro zvyšujících blahobyt v Baskicku pocházelo jedno euro z činnosti Mondragonské družstevní korporace.

Evropská vesmírná agentura ESA vybrala družstvo Copreci pro výrobu senzorů rakety Ariane 5. Fagor Automation získal zlatou medaili za technickou inovaci, kterou mu v někdejším Československu udělil Organizační výbor Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně,

Přes pokles poptávky vzrostly obchody Distribuční skupiny o 26%. Spotřební družstvo Consum ve Valencii se rovněž připojilo k MCC. Jak říkají Katalánci: “Benvinguts” - Jste vřele vítání!

V rozhovoru pro náš časopis T.U. Lankide se přiznal tehdejší viceprezident General Motors, I?aki Lopez de Arriortua, že je Mondragonskou družstevní epopejí fascinován.

1993 ....................................................
V roce velice nepříznivém zvláště pro průmysl si korporace počínala uspokojivě, poněvadž obchody průmyslové a distribuční skupiny vzrostly na 2 550 milionů euro přičemž export činil 372 milionů euro.

Zaměstnanost v průmyslu vytvořená družstvy korporace se v Baskicku blížila těsně k 7% a provincii Guipuzcoa přesahovala 15%. To znamená, že z každých 7 průmyslových pracovníků jeden pracoval pro MCC.

Ikerlan se podílel na novém projektu Eureka. Orbea měla pro nadcházející závodní sezónu vybavit baskický cyklistický tým závodními bicykly a náhradními součástkami.

Jako výsledek dohody o spolupráci mezi Lagun-Aro a baskickou zdravotní službou Osakidetza, mohli nyní pojištěnci Lagun-Aro využít státní zdravotní péče poskytované ve státních nemocnicích a zdravotních střediscích.

Otevřením nákupního centra Max Center v Baracaldu byl spuštěn projekt tohoto realitního rozvoje.

1994 .......................................................
Na pátém kongresu konaném v červenci byly schváleny základní stanovy pro nově vznikající družstva.

Nový strategický plán banky Caja Laboral zahrnuje podporu pro korporátní model MCC, politiku diverzifikace hinančních zdrojů pro jeho družstva a optimalizaci kvality jejích služeb.

Irizarský autokar “Century” je nyní prodáván ve Velké Británii. Bylo zapotřebí značných investic na adaptaci jeho řízení pro levosměrné silnice.

Fagor Arrasate, který měl dodat pro General Electric v USA linku o váze 50 tun na automatickou výrobu dveří pro chladničky, testoval své logistické schopnosti.

Eroski slavilo 25. výročí svého založení. Byla uspořádána řada vzpomínkových aktivit včetně různých kulturních akcí. Tak tedy – Na zdraví!

Bylo otevřeno nákupní centrum Valle Real v Camargu, provincie Santander, Jeho celková prodejní plocha činila více než 40 000 m2

1995 ....................................................
Vytvoření 1 960 nových pracovních míst v družstevní korporaci jako celku se stalo nejhodnotnějším činem v roce, ve kterém tržby v sektoru kapitálového zboží lze považovat za senzační. Danobat prodal zařízení za 18, 03 milionů euro pro Meizhov and Norinco v Čínské lidové republice. Fagor Arrasate dodal dosud největší mechnický lis který byl vyrobený ve Španělsku další čínské firmě Jianghui

V Guernice bylo s investicí 3,61 milionů euro založeno MTC, zaměřené na výzkumné a vývojové práce pro produkty vyráběné z termoplastů, což byl další pokrok v taktice technologického rozvoje družstvech,

Irizar byl princem z Asturie odměněn Cenou za vynikající design a Oceněním za španělský autobus roku. Urssa získala kontrakt na vybudování kovových konstrukcí pro Guggeheimovo museum v Bilbau a pro práce v metru rovněž v tomto městě. Fagor Electrodomésticos otevřel novou továrnu na ledničky v marocké Mohamedii.

1996 .......................................................
Tento rok znamenal dvacáté výročím úmrtí kněze Arizmendiarriety a 40. výročí vzniku družstevní epopeje. „Nejlepší poctu panu José Maríovi vzdáme tím, že zůstaneme jednotní,“ bylo napsáno v jednom z článku v T.U. Lankide v roce 1986. Toto vyznání neztratilo význam i smysl ani deset let poté.

Rozvoj kontinuální a z hlediska množství významné investiční politiky vedl k období fantastické expanze, jejíž výsledky odrážel fakt, že koncem tohoto roku počet pracovních míst vytvořených družstevníky dosáhl čísla 30 000.

Pojišťovací a leasingové aktivity finanční skupiny běhen této periody dozrály a poprvé překročily milník v hodnotě miliardy peset a zdaleka překonaly všechny podnikatelské předpovědi.

Dalším z nejdůležitějších trendů byla účast družstva Urssa ve velkém počtu národních i mezinárodních projektů, zahrnující kovové konstrukce (kromě již zmíněného muzea v Bilbau) dvou viaduktů v Bajo Llobregatu a kontrakt za 7,81 milionů euro na dodávku kovové konstrukce pro elektrárnu v čínském Luo Huangu.

1997 .......................................................
14. dubna při výročí založení prvního družstva Ulgor spustila MCC nový internetový server, nabízející návštěvníkům rozsáhlou škálu informací týkajících se byznysu družstevní korporace i jedinečných charakteristik celé družstevní epopeje. Korporátní web má tuto adresu: www.mcc.es .

Ve spolupráci s baskickou vládou vytvořila Mondragonská družstevní korporace tzv. MCC Desarrollo (Rozvoj MCC) za účelem propagace průmyslových společností napojených na MCC prostřednictvím krátkodobé účasti na jejím kapitálu.

Divize vyrábějící zařízení pro domácnosti a vedená Fagor Electrical Appliances zaznamenala roční obrat, který překročil bájnou hranici 601 milionů euro. Tato divize rovněž expandovala přičleněním Cantabrianské telekomunikační společnosti Enyca.

Fagor Ederlan výrazně zlepšil své produkční schopnosti zřízením dvou nových hliníkových vstřikovacích buněk o hmotnosti 1 800 a 2 500 tun. Fagor Automation dále upevnil své působení na mezinárodním trhu otevřením řady svých zahraničních dceřiných společností v takových zemích jako USA, Velká Británie, Portugalsko, Švýcarsko a Korea.

1998 .......................................................
Na konci tohoto roku MCC vytvářela 3,1% pracovních míst v Baskicku, 4,5% baskického hrubého domácího produktu a 9,3% baskického exportu. To znamenalo, že z každých 13 euro vyprodukovaných v Baskicku, bylo 1 euro dílem družstevníků z MCC.

Korporace mezi sebou přivítala tři nové členy: vizcayanskou společnost Consonni (která se připojila k divizi vyrábějící součástky), guipuzcoanskou společnost vyrábějící bojlery pro domácnosti, jménem Domusa a výrobce větrných elektráren Ecotécnia, která se stala první katalánskou společností v MCC.

Rok 1998 byl skvělým rokem pro družstvo Irizar, které slavnostně uvedlo do provozu svou novou továrnu v Ormaiztegui a zvýšilo tržby o 52%. Skupina Danobat se těšila podobnému úspěchu, když zaznamenala svůj dosud nejvyšší obrat a svůj první stroj dodala i japonskému leteckému průmyslu.

Tento rok byl rovněž svědkem prvních studijních cyklů v nově vybudované Mondragónské univerzitě, která byla družstevním centrem poskytujícím širokou škálu akademického vzdělání pro více než 2 400 studentů. Zároveň s tím byl v srdci Mondragonské univerzity zřízen i Družstevní univerzitní institut.

1999 .............................................................
Prostřednictvím sumy 522,88 milionů euro, vyčleněné na investice, se rok 1999 stal jasným příkladem angažovanosti družstev v MCC při podpoře a propagaci rozvoje podnikání.

Zdroje, které spravovala banka Caja Laboral převýšily bájnou hranici jednoho bilionu peset (6, 010 miliardy euro) při každoročním nárůstu o 12%. Celkový obrat družstevní korporace rovněž překročil tuto značku s objemem prodeje v hodnotě 6, 273920 miliard euro. Zahraniční obchod se koncem roku také zvedl i přes určitou počáteční stagnaci mezinárodního trhu.

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 1999 bylo získání polské společnosti Wrozamet, vyrábějící elektrické přístroje, prostřednictvím Fagor Electrodomésticos a MCC Inversiones (MCC investice).

Řada společností rovněž otevřela své továrny za hranicemi Španělska: Batz v Brazílii, Cikautxo v České republice, Maier ve Velké Británii a Irizar v Mexiku. Baskická nadace pro kvalitu Euskalit ocenila Irizar Zlatým Q a Stříbrné Q obdržely Copreci a Fagor Electrónica.

Uskupení Eroski, které před třemi roky podepsalo dohodu s nadací potravinové banky, darovalo této organizaci přibližně 300 tun svých produktů.

2000 .........................................................
Nejvýznačnějšího úspěchu dosáhl Irizar, který obdržel EFQM – evropskou cenu za vynikající kvalitu ve své branži, která slavně korunovala téměř nekonečnou řadu úspěchů Guipuzcoajského družstva.

Bamesa poctila Fagor Arrasate kontraktem na dodávku důležité linky na stříhání a zpracování kovového plechu pro svou novou továrnu Bamesa Celik v Turecku.

Elkar se od tohoto roku přestěhoval do modernějších a atraktivnějších prostor v Larrondu. Fagor Ederlan slavnostně otevřel továrnu vyrábějící konstrukce pro zavěšení předních kol v aragonském městě Borja. MCC, ONCE a Gureak stejně slavnostně otevřely speciální vývojové středisko ve španělském městě Guadalajaře. Skupina Eroski zahájila velkou kampaň na získání prostředků pro humanitární pomoc obětem katastrofy v Mozambiku. Reakce spotřebitelů byla úžasná a jasně ukázala pevné odhodlání skupiny k mezinárodní pomoci.

Na prahu nového tisíciletí zaměstnávala MCC 54 000 pracovníků, zdroje ve správě Caja Laboral dosáhly 7, 038 miliardy euro, obrat vzrostl na 7, 044 miliard euro a mezinárodní obchod, otevřený zcela pokusně v roce 1966, nyní tvořil 49% veškerých průmyslových tržeb celé korporace.

2001 .........................................................
Caja Laboral pokračuje ve svém plánu expanze otevřením 26 nových poboček hlavně v autonomní oblasti Castilla-León a Aragón a zvýšila celkový počet celková počet ke třem stovkám a posílila užití alternativních postupů jako telefon-banking a internet-banking. Této instituci bylo Baskickou nadací pro kvalitu, Euskalit rovněž uděleno ocenění Zlaté-Q poté, co dosáhla více než 500 bodů za ohodnocení svého prvotřídního manažerského systému.

Poté, co rovněž překonaly 500 bodů, obdržely stejnou cenu průmyslové výrobní družstvo Copreci i Fagor Electrodomésticos za svou továrnu vyrábějící kuchyňské vybavení. Na druhé straně Orkli obdrželo stříbrné Q za dosažení více než 400 bodů za ohodnocení provedené externími auditory EFQM (Evropské nadace pro management kvality).

V sociální oblasti pokračovaly práce na podporu družstevní zaměstnanosti a 740 pracovníků se stalo členy družstevní korporace.

Tento rok bylo také založeno družstvo Multifood jako výsledek společné iniciativy Eroski a Auzo Lagun zaměřené na předvařené potravinářské výrobky.

2002 .......................................................
Na konci prosince mělo Lagun-Aro celkem 27 202 členů rozmístěných ve 116 družstevních společnostech. To naznačuje čistý každoroční nárůst o 1 232 členů. Během tohoto roku bylo vyplaceno 48,4 milionů euro na starobní důchody, na důchody vdovské a na penze pro trvale invalidní důchodce. Ke konci roku byl počet penzistů celkem 6 167. Všechny tyto platby byly garantovány ekvitním kapitálovým fondem, který ke konci roku dosáhl sumy 2 miliardy 549 milionů euro.

K cenám a uznáním obdrženým v průběhu předchozího roku byly Fagor Electrodomésticos s jeho linkou malých domácích spotřebičů i Ulma Packaging oceněny Stříbrným Q, a stejně tak všeobecná obchodní základna skupiny Eroski.

2003 .......................................................
Caja Laboral pokročila v zavádění řídícího modelu pro klienty společnosti, a aby se v tomto segmentu zlepšila služba, byly zřízeny tři nové smíšené pobočky v Burgosu, Leónu a Valladolidu. Je třeba poznamenat, že bylo otevřeno 14 nových poboček: 12 v Castilla-Leónu a Zaragoze čímž celkový počet poboček dosáhl 336 s klientskou základnou v počtu 1 039 000 lidí. Pokud jde o Lagun Aro, počet členů činil 28 204; poživatelů dávek bylo 52 835 a počet penzistů byl 6 523.

Mezinárodní obchody složené z exportu a produkce zahraničních dceřiných továren činily 2 miliardy 155 milionů euro s lehkým poklesem v procentním vyjádření vzhledem k celkovému obchodu, způsobeném problémy na zahraničních trzích a silnému nadhodnocení eura vůči dolaru.

Se slavnostním otevřením výzkumného a vývojového centra Edertek, specializovaného na kovy používané v automobilovém sektoru, nyní bylo v provozu již 11 těchto V&V center a pracovalo v nich celkem 517 lidí.

Skupina Eroski Group pokračovala v růstu otevíráním nových prodejen a zahájením iniciativ jako například rozšíření své spoluúčasti v Mercatu. Převzetí Mercatu bylo financováno prostřednictví podružného vydání „finančních příspěvků Eroski“ v hodnotě 70 milionů euro a odsouhlaseno podílníky jako kompenzace za výše zmíněný převod práv. Vyskytlo se i negativum: družstvo Consum z Valencie se rozhodlo opustit skupinu. Přejeme jim v novém podnikání mnoho úspěchů.

Pokud se týká uznání a certifikací, družstva MCC získala velký počet významných cen, včetně ceny od prince Filipa z Asturie pro Fagor Electrodomésticos za vynikající výsledky při internacionalizaci podnikání. Kuchyňské přístroje a zařízení vyráběné tímto družstvem pronikly do finále soutěže Evropská cena za vynikající řízení i kvalitu výrobků, pořádané Evropským fondem pro kvalitu a řízení (EFQM). Eroski obdrželo certifikát SA 8000 Certificate za sociální zodpovědnost a stalo se první španělskou maloobchodní společností, která ho získala. Sedm společností korporace naproti tomu dosáhlo více než 400 bodů za hodnocení dle kritérií EFQM a získalo od Euskalitu Stříbrná Q. Dvě z nich – Soraluce a Fagor Electrodomésticos Washing Appliances – v oblasti průmyslové výroby, jedno – pojišťovna Seguros Lagun Aro – v oblasti služeb a čtyři v oblasti vzdělávání – Mondragón Goi Eskola Polikteknikoa, Txorierri Politeknika Ikastegia, Lea Artibai a Ahizke-CIM.

2004 .......................................................
8. prosince navštívili mondragonská družstva Jeho Veličenstvo král Juan Carlos a královna Sofíe. Hospodářské a sociální úspěchy naší družstevní epopeje za pět dekád od zahájení na ně učinily skutečně silný dojem. Král s královnou zahájili návštěvu v Inovačním parku Garaia, kde byli přijati premiérem baskické vlády Juanem José Ibarretxem,.předsedou všeobecného shromáždění MCC Jesúsem Cataniou a dalšími osobnostmi a veřejnými činiteli. Účastnili se obřadu Položení základního kamenu a poté se odebrali do předměstí Mondragonu, Garagarzy, kde slavnostně otevřeli nový objekt Fagor Electrodomésticos.

„MCC je dobrodiním pro Baskicko, pro Španělsko a pro pracující. Bylo by báječné, kdyby ve Španělsku bylo mnohem více MCC,“ řekl král Juan Carlos za své návštěvy družstevní korporace.

Fagor Arrasate, strojírenská společnost vyrábějící lisy a jejich ovládání a systémy, získala významnou objednávku v ceně 14 milionů euro od argentivské společnosti MB Ciganotto. Fagoru Industrial a Fagoru Minidomésticos byla udělena Zlatá Q. Společnosti Becker z Gipuzkoy a Loramendi z Vitorie byly transformovány na družstva a podobně se ke korporaci přidružilo dalších sedm nových družstev.

Ale tohoto roku nebyly všechno jenom dobré zprávy, poněvadž nás navždy opustil spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Fagoru Jesús Larraňaga (ono L z názvu Ulgor). Byl velice významnou a oblíbenou osobností našeho družstevního hnutí. Na druhé straně se baskická vláda rozhodla zrušit dosavadní systém zdravotní péče Lagun Aro – démantu v koruně MCC – dle kterého družstva provozovala sociální zabezpečení; systémový model, který po dvacet let vyhovoval oběma stranám: družstvům i ústřední vládě.

56. března valná hromada Fagor Electrodomésticos schválila převzetí francouzské společnosti Brandt, která má podobnou velikost jako Fagor a byla z 90% vlastněna izraelskou společností Elco a samotným Fagorem s již 10% spoluúčastí; 83% z  celkově 2 045 členů bylo pro převzetí, 335 hlasovalo proti a 88 jich odevzdalo prázdný hlasovací lístek. Toto rozhodnutí mělo obrovský význam, neboť dostalo toto mondragonské družstvo do situace mezi obavami a nadějí.

2005 .......................................................
Mondragonská družstevní korporace si vedla v roce 2005 dobře pokud jde o základní údaje: počet pracovníků se zvýšil o více než 7 500 osob, nárůst tržeb přesahoval 13% výdělky se zvýšily o 8,5% oproti předchozímu roku. Investice, nejvěrohodnější hnací síla rozvoje korporace činily 866 milionů euro s větší částí v průmyslovém sektoru.

Další pokrok byl v průběhu roku zlepšením kvality jak produktů tak výrobního procesu, v důsledku čehož nyní družstva vlastní sto devět ISO-9000 certifikátů a 42 certifikátů ISO-14000 za ekologickou kvalitu. Také se pokračovalo na zlepšování kvality dle kritétií EFQM a oddělení družstva Fagor Electrodomésticos pro komfortní zboží získalo od Euskalitu Stříbrné Q poté co přesáhlo hranici 400 bodů, udělených mu externími auditory.

Navíc byl splněn první rok Vědecko-technického plánu na období 2005-2008 s rozpočtem 9,5 milionů euto a s prioritami v oblastech: energie, zdraví, informační a komunikační technologie, materiály a zpracování, a řízení podnikatelské činnosti uvnitř korporace.

Vzájemná podpůrná společnost Lagun Aro měla 31. prosince 29 538 členů rozptýlených mezi 120 družstev s čistým každoročním nárůstem 299 členů. Tato skupina se převážně skládala ze členů družstev, která vytvořila Mondragonskou družstevní korporaci. Navíc k ní patřilo i 7 303 důchodců, kterých nyní bylo o 419 více než koncem minulého roku. Za benefitní dávky ručil nadační fond, který na konci roku obsahoval 3 miliardy 303 milionů euro s ročním přírůstkem 308 milionů euro.

Pokud jde o distribuční skupinu, modernizace jejího řízení se projevila zlepšením produktivity, což umožnilo reagovat na poptávku preferující ceny i na stále více různorodou základnu zákazníků ať již se sociálního nebo z kulturního hlediska. Investiční úsilí pokračovalo i letos se 140 novými přírůstky a takovými zlatými hřeby jako 5 nových hypermarketů, 7 benzínových čerpacích stanic, 49 Eroski/ cestovních kanceláří, pět obchodů pro rekreační sport a 49 prodejen parfémů. Tyto nové akvizice zahrnovaly investice v hodnotě 298 milionů euro a značně posílily tržní prezentaci skupiny Eroski Group.

2006 .......................................................
Tento rok měl speciální význam pro obor domácích elektrospotřebičů, poněvadž bylo 50. výročí založení Ulgoru – dnes známý jako Fagor Electrodomésticos – průmyslový zárodek celé korporace a výchozí tým celé družstevní epopeje, založené na zásadách spoluúčasti a solidarity, která se stala orientačním bodem i předmětem studia expertů z celého světa. Toto vše se začalo v Mondragonu, ve městě z provincie Gipuzkoa v listopadu 1956.

V roce 2006 spotřební sektor MCC ohlásil obrat 1 miliardu a 906 milionů euro, což znamenalo nárůst o 19.5%. Tato čísla již zahrnovala první celoroční působení francouzského družstva Fagor Brandt. Zahraniční obchod dosáhl výše 1 miliardy a 204 milionů euro s nárůstem téměř 12% a tvořil 63% z veškeré činnosti tohoto typu..

Sektor výrobních a investičních prostředků při MCC zaznamenal obchody v celkové výši 1 miliardy 626 milionů euro s nárůstem téměř o 12% a tvořil silný článek pro vývozní aktivity, když zahraniční prodej rostl o 20% a zahrnoval více jak 60% veškerého obratu.

Fagor Arrasate překonal historický rekord v prodeji a dosáhl 142 milionů euro, což bylo o 20% více než v roce 2005, přičemž 90% peněz přibylo z exportu s úžasným nárůstem 61%. Bylo rovněž získáno i významné množství objednávek s 22% nárůstem pro Fagor Arrasate a 44% u Ona Pres.

Průmyslový sektor MCC pro výrobu komponent oznámil obrat 427 milionů euro, s nárůstem vyšším než 17% a s růstem zahraničních obchodů o 66%.

Fagor Ederlan Taldea posílil svůj podnikatelský projekt a jako skupina dosáhl obratu 627 milionů euro při udržování rovnováhy místního růstu a zahraničního rozvoje. Pokud jde o místní rozvoj, začaly se v Mondragonu práce na stavbě slévárny s kapacitou 32 000 tun a v hodnotě 36 milionů euro.

Konstrukční sektor MCC získal v roce 2006 obchody v celkové hodnotě 1 miliardy a 30 milionů euro, což byl nárůst o téměř 19% a z hlediska mezinárodního obchodu percentuálně podobný jiným nárůstům, zde to bylo celkem o 29%.

Sektor pro výrobu výtahů měl obrat 450 milionů euro s nárůstem 16,5% oproti minulému roku. Orientoval se především na domácí trh kde prodal více než 100 000 jednotek.

Koncem roku 2006 MCC vlastnila mimo jiné tyto následující certifikáty a uznání:
1 evropskou cenu Business Excellence za vynikající řízení a produkci , kterou získal Irizar.
1 účast ve finále o evropskou cenu od evropského fondu EFQM, kterou získal Fagor Cocción (za kuchyňské spotřebiče).
1 ecropskou cenu za ekologii, kterou získalo Orkli
7 Zlatých Q, které získali: Caja Laboral, Mondragón Lingua, Copreci, Fagor Minidomésticos, Fagor Industrial, Politeknika Txorierri Ikastegia a Seguros Lagun Aro.
14 Stříbrných Q, získaných různými družstvy za různé podnikatelské aktivity.

2007 .......................................................
Pro mondragonská družstva stejně jako pro všechny společnosti v zemi měl rok 2007 dvě zřetelně odlišná období: první polovinu charakterizoval rozkvět a ekonomický růst a druhá polovina roku začala vykazovat první známky prudkého poklesu veškeré poptávky.

V rámci tohoto ekonomického scénáře náš obrat vzrostl o 12%, a s celkovým počtem 103 731 pracovních míst v korporaci jako celku na konci roku a tento nárůst korespondoval s nákupem společnosti Caprabo, získanou družstvem Eroski s vedením sídlícím v Eloriu.

Položka investic zaznamenala číslo přesahující 2 miliardy 800 milionů euro; toto číslo bylo dvojnásobkem loňského a značný podíl ti tvořil zmíněný nákup supermarketové společnosti Caprabo.

V oblasti finančnictví pokračoval v roce 2007 růst objemu podnikání banky Caja Laboral; aktiva klientů spravovaná touto institucí vzrostla o 8,8% a půjčky zákazníkům vzrostly o 15,5%. Kapitalizace nabytého zisku postupně přispěla k zmohutnění jejího čistého jmění o 8,7% oproti minulému roku.

Pokud jde o Lagun Aro EPSV, měly by se zmínit nové rekodrní cifry jak v počtu členů – plátců do penzijního fondu (30 476) tak penzistů (8 176).

Obrat v průmyslové oblasti zaznamenal cifru 7 miliard 439 milionů euro, zvýšená o 8,1% oproti roku 2006 a to i přes odchod katalánské společnosti Ecot?cnia.

Nejvyšší růst zaznamenal Construction (22.4%), který byl posílen jeho lešenářským včetně na pažení zaměřeným byznysem a vertikálními přepravními systémy; také divize produkující průmyslové komponenty a součástky zaznamenala nárůst o 12%, a pozoruhodný zde byl významný pokrok u těch, které byly určeny pro automobilový sektor. .

Rovněž početnost pracovní síly zaznamenala rostoucí trend poněvadž se připojily nové společností a posílil i růst obchodního obratu. V roce 2007 vytvořila tato oblast nových 996 nových pracovních míst, takže na konci roku zde bylo zaměstnáno celkem 43 440 pracovníků.

Významným milníkem v oblasti distribuce byl nákup společnosti Caprabo, jejíž integrace do skupiny Eroski znamenala 30% rozšíření jeho prodejní plochy a 2,5 milionu nových zákazníků v obchodech v Catalunyi, Madridu, na Baleárských ostrovech a v Navarru

Spolu s výše zmíněnou akvizicí, by měl být zmíněn i vlastní organický růst Eroski, v podobě otvírání nových prodejem v míře vyšší o 53% oproti číslu z roku 2006.

V průběhu minulého roku byl rovněž zde zaznamenán 51% nárůst pracovních míst a počet pracovníků stoupl z 37 538 v roce 2006 na celkem 56 533 v roce 2007. Tržby v této oblasti postupně dosáhly k 7 miliardám 618 milionům euro, tedy nárůst o 17% proti předešlému roku při investicích dosahujících celkem 2 miliardy234 milionů euro.

2008 .......................................................
V roce 2008 byla finanční aktivita rovněž nepříznivě poznamenána zhoršením globální situace a nejvíce účinkem dvou vnějších faktorů: nárůstem úrovně neplněných platebních závazků a poklesy na akciových trzích. Nicméně způsob, jakým jsme tento rok prošli, lze považovat za uspokojující.

Z čistě finančního hlediska má cenu zdůraznit, že Caja Laboral si počínala relativně lépe při vybírání likvidních finančních závazků od soukromých osob než v roce 2007. Navíc bankovní investice byly nad průměrem tohoto sektoru. Kombinace obou těchto faktorů pomohla bance Caja Laboral umístit se mezi nejvýznačnější instituce tohoto sektoru pokud jde o růst čistého zisku po zdanění.

Družstva náležející k průmyslové skupině oznámily cifry tržeb o celkové výši 6 miliard 283 milionů euro, což byl o 6,7% nižší obrat než v oznámený v roce 2007, i v rámci homogennosti nynějších družstev, poněvadž dvě družstva během tohoto rolu opustila korporaci. Z oněch tržeb činily 3 miliardy 656 milionů zahraniční tržby, které poklesly mnohem méně (- 2,2% oproti roku 2007) nežli obchody na domácím trhu. Výsledkem bylo, že zahraniční tržby činily 58,2% celkového obchodu, což bylo v průmyslové oblasti o 1,3 procentního bodu více než v roce 2007.

Mělo by být zdůrazněno že v zahraničí bylo založeno 8 nových výrobních továren, takže jejich celkový počet činil 73. Průmyslová zóna Kunshan v Číně je nyní v plném provozu a v roce 2008 k sobě přičlenila tři nové společnosti ve kterých mají holding Batz, Fagor Arrasate a Fagor Industrial, takže v této průmyslové zóně je nyní umístěno sedm společností.

Investice dosáhly celkové výše 612 milionů euro, což znamená lehký pokles o 1,6% oproti roku 2007. V tomto ohledu vyniká posílení rozvoje byznysu, poněvadž zahájilo činnost devět společností přičleněných do sektorů se strategickou prioritou,

Rok 2008 bude v historii Eroski připomínán jako rok ve kterém mimořádná všeobecná valná hromada schválila postup transformace zde uskupených společností na družstva. Takže během pár let se akciové společnosti tvořící část skupiny Erosky změní svůj provozní model a stanou se strategickými družstvy. Hlavní důsledek této změny bude ve prospěch jejich pracovníků, kteří se ze zaměstnanců, pobírajících jen hodinovou mzdu, stanou pracujícími členy družstva.

Na poli obchodní aktivity se uskutečnily akce na podporu spokojenosti a prospěchu zákazníků, z nichž dominuje vytvoření komerčních závazků, které družstevní skupina začala realizovat (vrácení peněz, průzkum, atd.).a které byly používány v jejích hypermarketech a supermarketech během roku 2008.

Celkově tato distribuční oblast vykázala pokrok ve všech svých podnikatelských parametrech; vždyť dokázala zvýšit prodej o 20% a investovala 708 milionů euro do nových prodejen (a byť to bylo méně než v minulem roce, zasloužila se o to mimořádná událost, jíž byla akvizice skupiny Caprabo v předešlém roce).

Rok 2008 byl svědkem vyvrcholení Vědeckého a technického programu za spoluúčasti 36 družstev, 9 technologických center a Mondragonské univerzity na nejrůznějších projektech. Projekty byly realizovány v očekávané míře mezi 90% - 100% s následujícími výstupy: mimo jiné vývoj načítacího a vyhodnocovacího systému pro proužkový kód (španělsky peces cebra, angl. mutace zebra fish), mikrotechnologie, prototypy zdrojů elektrické energie, fotovoltaické zařízení atd.

Celkový počet studentů zapsaných na vědecké studium v akademickém roce 2007/2008 byl 3 248 a s post-graduálním vzdělávání činil celkem 459. Nabídky studijních témat v tomto školním roce zahrnovaly 26 odborných kvalifikací.

V technické sféře vyšší odborná polytechnická škola, včleněná do univerzitních areálu v Mondragonu a Goierri poskytovala přednášky pro 12 akademických technických oborů; pokud jde o téma podnikání, fakulta obchodních věd ve svých kampusech v Oňati a Bidasoji poskytovala přednášky pro první a druhý stupeň obchodní vědy a rovněž manažersko-administrativní studium; v oblasti pedagogiky a humanitních oborů organizovala Huhesi 6 vědeckých běhů učitelského vzdělávání a vyšších stupňů v oboru pedagogické psychologie a audiovizuální komunikace.


Překlad: František Stočes
18. září 2010

NETSOCAN